نویسنده = علیرضا بابایی
تعداد مقالات: 3
1. کنترل بهینه غیرخطی یک وسیله هوایی با در نظر گرفتن مدل غیرخطی موتور پیشران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1399

مصطفی ناظمی زاده؛ علی رضا بابائی


2. هدایت برخط هواپیمای بی سرنشین جهت اجتناب از تهدیدهای شبکه ای

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 125-136

امید کاظمی فر؛ علیرضا بابایی؛ مهدی مرتضوی


3. طراحی قانون هدایت بهینة غیرخطی برای اهداف با مانور بالا براساس روش معادلات ریکاتی وابسته به حالت

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 93-107

علی رضا بابائی؛ سید محمد رضا ستاینده