نویسنده = مهدی فکور
بهبود زمان تکمیل فرایند طراحی بالگرد ترابری با استفاده از روش مبتنی بر ماتریس تبدیل کار

دوره 8، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 109-123

محمد حاجی جعفری؛ امیررضا کوثری؛ مهدی فکور


توسعة طراحی سیستمی یک ماهوارة مکعبی با استفاده از روش ماتریس ساختار طراحی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 33-45

امیررضا کوثری؛ مهدی فکور؛ شیدوش وکیلی‌پور؛ وحید بهلوری


محاسبة طول عمر بالستیکی ماهواره توسط روش‌های عددی تحت تأثیر زاویة حمله و گشتاورهای ائرودینامیکی

دوره 3، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 7-18

امیررضا کوثری؛ مرضیه دولت‌آبادی فراهانی؛ مهدی فکور؛ محمدعلی امیری آتشگاه