کلیدواژه‌ها = مواد مشبک
ساخت و مشخصه‌یابی ساختار‌های مشبک فلزی به روش تولید افزودنی غیر‌مستقیم

دوره 9، شماره 2، آذر 1399، صفحه 207-220

احمدرضا کشاورز روبهقانی؛ محمدرضا کارآموز راوری؛ رضا دهقانی


بررسی تاثیر شکل حفرات بر میزان جذب انرژی ساختارهای مشبک دو بعدی

دوره 8، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 41-53

محمدرضا کارآموز راوری؛ زهرا سقازاده ماهانی؛ رضا دهقانی