کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی الگوریتم طراحی
طراحی نظام‌مند مبدل‌های واحد توزیع توان نانوماهواره با تدوین الگوریتم حلقه‌بسته

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1401

آرش دهستانی کلاگر؛ محمدرضا علیزاده پهلوانی؛ میثم حسنی