کلیدواژه‌ها = ریخته‌گری ثقلی
ساخت و مشخصه‌یابی ساختار‌های مشبک فلزی به روش تولید افزودنی غیر‌مستقیم

دوره 9، شماره 2، آذر 1399، صفحه 207-220

احمدرضا کشاورز روبهقانی؛ محمدرضا کارآموز راوری؛ رضا دهقانی