کلیدواژه‌ها = پارامترهای طراحی
توسعة طراحی سیستمی یک ماهوارة مکعبی با استفاده از روش ماتریس ساختار طراحی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 33-45

امیررضا کوثری؛ مهدی فکور؛ شیدوش وکیلی‌پور؛ وحید بهلوری