کلیدواژه‌ها = مشاهده گر غیر خطی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی افزونگی ناوبری تلفیقی جدید با استفاده از مدلسازی ترکیبی در تعیین وضعیت یک ماهواره در مدار LEO

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1400

سید محمد مهدی حسنی آبادی؛ عبدالمجید خشنود؛ پیمان نیک پی