کلیدواژه‌ها = کنترل‏کنندة تطبیقی
تعداد مقالات: 1
1. کنترل ‌پرواز مبتنی بر وارون‌دینامیک تطبیقی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 7-16

مریم مبینی بیدگلی؛ سید حسین ساداتی