کلیدواژه‌ها = روش غیرمستقیم
1. طراحی مسیر بهینه برای ربات فضایی شناور - آزاد در حرکت نقطه به نقطه به روش غیرمستقیم

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 17-30

امین نیکوبین؛ نسترن سامانی