کلیدواژه‌ها = اکوستیک امیشن
1. ارزیابی حوزة فرکانس خرابی تیر کامپوزیتی در تست خمش سه‌نقطه توسط روش اکوستیک امیشن

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 77-87

نیما بهشتی‌زاده؛ امیر مصطفی‌پور؛ حسن بیگلری