کلیدواژه‌ها = بهینه‌سازی چندهدفه
تدوین نرم‌افزار بهینه سازی طراحی برای یک نوع هواپیمای هوانوردی عمومی با نگرش چندموضوعی

دوره 8، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 91-107

جعفر روشنیان؛ علی اصغر بطالبلو؛ بنیامین ابراهیمی؛ محمد حسین فرقدانی