مطالعه عددی اثرات مشخصه های انژکتور توربین گاز بر طول نفوذ سوخت مایع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

حرارت وسیالات، مکانیک،تربیت دبیر شهید رجایی، تهران،ایران

چکیده

در کار حاضر، انژکتور یک توربین گاز با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی شبیه ‌سازی‌ شده است. طول نفوذ انژکتور توربین گاز در یک شرایط مشخص با نتایج تست آزمایشگاهی اعتبار سنجی شده است. سپس، اثرات نوع مدل آشفتگی، پارامترهای پاشش روی طول نفوذِ سوخت در اثر تغییر فشار پاشش، زاویه مخروط پاشش، فشار و دمای محفظه احتراق بررسی گردیده است. مقدار سوخت تبخیر شده در دماهای مختلف و عرض جت سوخت در فشارهای پاشش مختلف به عنوان نوآوری مقاله ارائه شده است. نتایج نشان داد که افزایش فشار پاشش سبب افزایش طول نفوذ و عرض جت سوخت شده و همچنین با بزرگ‌تر شدن زاویه مخروط پاشش و افزایش فشار محفظه احتراق، طول نفوذ کاهش یافته است. با افزایش دمای محیط از300 تا 450 کلوین، جرم سوخت تبخیر شده با افزایش همراه بوده است. عرض جت سوخت در اثر 2، 3 و 4 برابر شدن فشار پاشش، افزایش یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Numerical Study of the Effects of Gas Turbine Injector Characteristics on the Penetration Length of Liquid Fuel

نویسندگان [English]

  • Saeed Kazemi Seresht
  • arash mohammdi
Heat and Fluids, Mechanics, Shahid Rajaee Teacher Training, Tehran, Iran
چکیده [English]

In the present work, the injector of a gas turbine is simulated using computational fluid dynamics. The penetration length of the injector under certain conditions has been validated by the results of laboratory tests. Then, the effects of turbulence model type, spray parameters on fuel penetration length due to change of spray pressure, spray cone angle, pressure, and temperature of the combustion chamber are investigated. The amount of evaporated fuel at different temperatures and the jet width of the fuel at different spray pressures is presented as an innovation of the paper. The results showed that increasing the injection pressure increased the penetration length and jet width of the fuel and also with increasing the spray cone angle and increasing the combustion chamber pressure, the penetration length decreased. With increasing ambient temperature from 300 to 450 K, evaporated mass of the fuel has increased. The jet width of the fuel is increased by 2, 3, and 4 times the spray pressure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gas Turbine Injector
  • Spray Characteristics
  • Penetration Length
  • liquid fuel