تصحیح کالیبراسیون حسگرهای سیستم ناوبری حین عملکرد با پیاده سازی ساختار غیرمتعامد شتاب سنج ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/ دانشگاه کاشان

2 دانشجوی دکتری/ دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3 عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی امیرکبیر