نویسنده = زمانی، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل اثر هندسی شبکه بر پاسخ مودال سازة استوانه ای مشبک کامپوزیتی به‌روش تجربی و عددی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 143-151

محمدرضا زمانی؛ سید محمدرضا خلیلی