نویسنده = حسین پور، جاوید
تعداد مقالات: 1
1. طراحی سامانه کنترلی کشتی هوایی جهت عبور از قیچی باد با رویکرد برنامه‌ریزی بهره دینامیکی

دوره 5، شماره 3 (ویژه نامه)، پاییز و زمستان 1395، صفحه 31-45

محمدعلی امیری آتشگاه؛ جاوید حسین پور؛ اتابک عظیمی