نویسنده = حسنی، بهروز
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه‌ی رفتار الکترو‌ترمو‌مکانیکی پوسته‌های پیزوالکتریک با استفاده از تحلیل هم‌هندسه

دوره 5، شماره 3 (ویژه نامه)، پاییز و زمستان 1395، صفحه 83-91

زهرا قدیمی؛ بهروز حسنی