نویسنده = نیک رنجبر، ابولفتح
تعداد مقالات: 3
1. طراحی سامانة حرکت ساز مدل پیش بین فازی زمان واقعی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 73-87

ابولفتح نیکرنجبر