نویسنده = کلهر، احمد
تعداد مقالات: 1
1. استفاده از فیلتر فعال جرم- نقطه برای تطبیق تصاویر راداری با نقشه عوارض زمین

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 40-51

احمد کلهر؛ سید محمد مهدی دهقان بنادکی