نویسنده = لامعی، سعید
تعداد مقالات: 1
1. مدلسازی رفتار سیستم میکروشتاب‌سنج خازنی شانه‌جانبی در محدودة 1g

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 45-54

منیژه ذاکری؛ مجید صیامی؛ سعید لامعی