نویسنده = حیدری، محمدمهدی
تعداد مقالات: 1
1. تعیین تجربی نرخ پسروی سوخت پلی‌اتیلن با پاشش محوری اکسیژن گازی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 35-46

محمدمهدی حیدری؛ نورالدین قدیری معصوم