دوره و شماره: دوره 5، شماره 3 (ویژه نامه) - شماره پیاپی 3، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-146 
2. هدایت صریح بازگشت به جو با طراحی مسیر بهینه مقید

صفحه 19-29

زهرا یکانه نجف آباد؛ رضا اسماعیل زاده اول