دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1400 
10. مدلسازی ریاضی اثردمای محیط و چگالنده بر عملکرد لوله حرارتی حلقه‌ای

وحید منشیی؛ ابراهیم افشاری؛ ایثار دشتی؛ مهدی مشرف؛ سعید اصغری