دوره و شماره: دوره 11، شماره 1، شهریور 1401 
تحلیل غیرخطی فلاتر جسم آزاد در هواپیما با بال منعطف

محمد علی نوریان؛ سلمان شفقت؛ سعید ایرانی