دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، شهریور 1402 
معماری بهینه سازه پهپاد بال لامبدا

شهرام یوسفی؛ عبداله پناهی؛ محمدعلی وزیری؛ نورالدین فضلی