دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 1-298 
4. بررسی تاثیر شکل حفرات بر میزان جذب انرژی ساختارهای مشبک دو بعدی

صفحه 41-53

محمدرضا کارآموز راوری؛ زهرا سقازاده ماهانی؛ رضا دهقانی


8. تدوین نرم‌افزار بهینه سازی طراحی برای یک نوع هواپیمای هوانوردی عمومی با نگرش چندموضوعی

صفحه 91-107

جعفر روشنیان؛ علی اصغر بطالبلو؛ بنیامین ابراهیمی؛ محمد حسین فرقدانی