دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، پاییز 1398 
4. بررسی تاثیر شکل حفرات بر میزان جذب انرژی ساختارهای مشبک

صفحه 41-53

محمدرضا کارآموز راوری؛ رضا دهقانی؛ زهرا سقازاده ماهانی


5. تحلیل الاستیک درام اسپول دوار FGM کمپرسور محوری در موتور توربین گاز هوایی

صفحه 55-66

شهرام یوسفی؛ بهروز شهریاری؛ محمد سهیل صادقی نژاد


8. تدوین نرم‌افزار بهینه‌سازی طراحی برای یک نوع هواپیمای هوانوردی عمومی با نگرش چندموضوعی

صفحه 91-107

جعفر روشنیان؛ علی اصغر بطالبلو؛ بنیامین ابراهیمی؛ محمد حسین فرقدانی


10. هدایت برخط هواپیمای بی سرنشین جهت اجتناب از تهدیدهای شبکه ای

صفحه 125-136

امید کاظمی فر؛ علیرضا بابایی؛ مهدی مرتضوی


15. ارزیابی مانور انتقال به مدار زمین ثابت با استفاده از جاذبه ماه

صفحه 193-207

عرفان بیگی؛ رضا اسماعیل زاده؛ امیرحسین آدمی