دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، پاییز 1399 
1. مدلسازی عددی و تجربی اثر الگو های دوخت بر عملکرد حرارتی عایق‌های چندلایه

احسان بنی اسدی؛ فاطمه بابایی؛ محمدرضا پاکمنش؛ حمید مسفروش