نویسنده = محمد باقر منهاج
تصحیح کالیبراسیون حسگرهای سامانه ناوبری حین عملکرد با پیاده سازی ساختار غیرمتعامد شتاب سنج ها

دوره 10، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 7-17

ایوب عبدلی حسین آبادی؛ محمد باقر منهاج؛ سید علی ظهیری پور


استخراج بازه زمانی کالیبراسیون سامانه‌های‌ ناوبری اینرسی با استفاده از آنالیز مونت‌کارلو

دوره 9، شماره 2، آذر 1399، صفحه 153-163

ایوب عبدلی حسین آبادی؛ محمد باقر منهاج؛ سید علی ظهیری پور


بهبود دقت مدل انتشار خطای ناوبری اینرسی به منظور افزایش کارایی سیستم ناوبری تلفیقی

دوره 9، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 63-70

ایوب عبدلی حسین آبادی؛ محمد باقر منهاج؛ سید علی ظهیری پور