دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، مهر 1391، صفحه 1-74 
تحلیل ارتعاشات غیرخطی پوسته استوانه‌ای دو سرگیردار ساخته شده از مواد مرکب

صفحه 52-61

ایوب انتظاری؛ روح الله دهقانی فیروزآبادی؛ محمد علی کوچک زاده