دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، اسفند 1392، صفحه 1-74