دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 1-112 
طراحی سیستم هدایت و کنترل یک ربات‌ هوایی براساس شتاب مسیر مرجع

صفحه 17-31

یوسف عباسی؛ سید علی‌اکبر موسویان؛ علیرضا باصحبت نوین‌زاده


توسعة طراحی سیستمی یک ماهوارة مکعبی با استفاده از روش ماتریس ساختار طراحی

صفحه 33-45

امیررضا کوثری؛ مهدی فکور؛ شیدوش وکیلی‌پور؛ وحید بهلوری


پیش‌بینی جدایش جریان در مجرای توربینی فشارپایین در شرایط طراحی و دور از نقطة طراحی

صفحه 57-69

شیدوش وکیلی‌پور؛ مهدی حبیب‌نیا رمی؛ روزبه ریاضی؛ مسعود محمدی


طراحی بهینة سازة بلیسک توربین در روتور یک موتور مینی‌توربوجت

صفحه 83-98

بهروز شهریاری؛ شهرام یوسفی؛ مهدی تاجداری؛ محمدرضا کارآموز