دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 1-218 
مدلسازی ریاضی اثردمای محیط و چگالنده بر عملکرد لوله حرارتی حلقه‌ای

صفحه 149-162

وحید منشیی؛ ابراهیم افشاری؛ ایثار دشتی؛ مهدی مشرف؛ سعید اصغری