اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مهران نصرت الهی

دانشیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

mnosratollahigmail.com

سردبیر

دکتر کرامت ملک زاده فرد

استاد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

kmalekzadehmut.ac.ir

جانشین سردبیر

دکتر جاماسب پیرکندی

دانشیار / دانشگاه صنعتی مالک اشتر

jpirkandimut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد طیبی رهنی

استاد، دانشگاه صنعتی شریف

taeibiari.ac.ir

دکتر فیروز بختیاری نژاد

استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

baktiariaut.ac.ir

دکتر مسعود ضیاء بشرحق

استاد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

mziakntu.ac.ir

دکتر حسن کریمی مزرعه شاهی

استاد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

karimikntu.ac.ir

دکتر حسن حداد پور

استاد، دانشگاه صنعتی شریف

haddadpoursharif.edu

دکتر جواد مرزبان راد

استاد، دانشگاه علم و صنعت ایران

marzbaniust.ac.ir

دکتر عبدالامیربک خوشنویس

استاد، دانشگاه حکیم‌ سبزواری

khosh1966yahoo.com

دکتر مهدی مرتضوی

دانشیار، دانشگاه اصفهان

mortazaviaut.ac.ir

دکتر علیرضا طلوعی

دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی

toloeisbu.ac.ir

دکتر جعفر اسکندری جم

استاد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

jafar.eskandarijamgmail.com

دکتر شهرام یوسفی

دانشیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

yousefi100mut-es.ac.ir

دکتر سیدحسین ساداتی

دانشیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

hsadatiaut.ac.ir

دکتر سعید شکرالهی

دانشیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

s_shokrollahiyahoo.com

دکتر مجتبی دهقان منشادی

استاد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

dehghanmanshadigmail.com

دکتر جاماسب پیرکندی

دانشیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

jpirkandimut.ac.ir