نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزمایش پرواز تجهیز هواپیمای بوئینگ 707 به سیستم RVSM و آنالیز عدم قطعیت سیستم ارتفاع‌سنجی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 31-39]
 • آیروالاستیسیته بررسی رفتار آیروالاستیک بال کامپوزیتی در جریان تراکم‌پذیر [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 24-32]

ا

 • ارتفاع سنج تجهیز هواپیمای بوئینگ 707 به سیستم RVSM و آنالیز عدم قطعیت سیستم ارتفاع‌سنجی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 31-39]
 • انرژی جنبشی آشفتگی بررسی اثرات نسبت چگالی بر رفتار جت تزریق شده در داخل جریان آشفته‌ی داغ با استفاده از مدل‌های آشفتگی مختلف [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 2-14]
 • ایرفویل نوسانی بررسی تاثیر نوسان بر ضرایب آیرودینامیکی ایرفویل با آلگوریتم دقیق عددی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 12-19]

پ

 • پاسخ زمانی تحلیل پاسخ شوک یک نانوماهواره هنگام جدایش از ماهواره ‌بر در حوزه زمان و فرکانس [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 33-42]
 • پوسته های استوانه ای مطالعه تجربی و عددی کمانش پوسته های استوانه ای فولادی با گشودگی های مختلف [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 62-69]
 • پیروشوک تحلیل پاسخ شوک یک نانوماهواره هنگام جدایش از ماهواره ‌بر در حوزه زمان و فرکانس [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 33-42]
 • پیش‌بینی گذار تعیین نقطه آغاز گذار از جریان آرام به آشفته حول یک هوابر با استفاده از حل عددی معادله پایداری اور - سامرفلد و اعمال پروفیل‌های سرعت عددی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 52-61]

ت

 • تحلیل پایداری تعیین نقطه آغاز گذار از جریان آرام به آشفته حول یک هوابر با استفاده از حل عددی معادله پایداری اور - سامرفلد و اعمال پروفیل‌های سرعت عددی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 52-61]
 • ترافیک پروازی تجهیز هواپیمای بوئینگ 707 به سیستم RVSM و آنالیز عدم قطعیت سیستم ارتفاع‌سنجی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 31-39]
 • تک لایه هیبرید بررسی اثر هیبریداسیون الیاف بر پاسخ دینامیکی توزیع تنش در تک لایه های مرکب تحت ترک [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 43-51]
 • توربین‌های گازی بررسی اثرات نسبت چگالی بر رفتار جت تزریق شده در داخل جریان آشفته‌ی داغ با استفاده از مدل‌های آشفتگی مختلف [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 2-14]
 • توزیع تنش گذرا بررسی اثر هیبریداسیون الیاف بر پاسخ دینامیکی توزیع تنش در تک لایه های مرکب تحت ترک [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 43-51]
 • تیر جدار نازک بررسی رفتار آیروالاستیک بال کامپوزیتی در جریان تراکم‌پذیر [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 24-32]

ج

چ

 • چرخ‌ عکس‌العملی طراحی کنترل کننده وضعیت برای مانورهای زاویه بزرگ یک ماهواره با در نظر گرفتن اثر مدل دقیق و محدودیت های چرخ‌های عکس العملی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 20-30]
 • چرخ عکس‌العملی ارتقای قابلیت اطمینان زیرسیستم تعیین و کنترل وضعیت ماهواره با استفاده از سیستم کشف خرابی هوشمند [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 62-68]

ح

 • حداقل فاصله‌ی عمودی تجهیز هواپیمای بوئینگ 707 به سیستم RVSM و آنالیز عدم قطعیت سیستم ارتفاع‌سنجی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 31-39]
 • حوزه زمان تحلیل پاسخ شوک یک نانوماهواره هنگام جدایش از ماهواره ‌بر در حوزه زمان و فرکانس [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 33-42]
 • حوزه فرکانس تحلیل پاسخ شوک یک نانوماهواره هنگام جدایش از ماهواره ‌بر در حوزه زمان و فرکانس [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 33-42]

ر

 • روش eN تعیین نقطه آغاز گذار از جریان آرام به آشفته حول یک هوابر با استفاده از حل عددی معادله پایداری اور - سامرفلد و اعمال پروفیل‌های سرعت عددی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 52-61]
 • روش اجزای محدود مطالعه تجربی و عددی کمانش پوسته های استوانه ای فولادی با گشودگی های مختلف [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 62-69]
 • روش المان‌حجم‌محدود بررسی تاثیر نوسان بر ضرایب آیرودینامیکی ایرفویل با آلگوریتم دقیق عددی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 12-19]
 • روش تجربی مطالعه تجربی و عددی کمانش پوسته های استوانه ای فولادی با گشودگی های مختلف [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 62-69]
 • رویکرد لاگرانژی-اولری بررسی تاثیر نوسان بر ضرایب آیرودینامیکی ایرفویل با آلگوریتم دقیق عددی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 12-19]

س

 • سیگنال مانده ارتقای قابلیت اطمینان زیرسیستم تعیین و کنترل وضعیت ماهواره با استفاده از سیستم کشف خرابی هوشمند [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 62-68]

ش

 • شبکه عصبی ارتقای قابلیت اطمینان زیرسیستم تعیین و کنترل وضعیت ماهواره با استفاده از سیستم کشف خرابی هوشمند [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 62-68]
 • شبکه‌های عصبی‌ شناسایی مدل دینامیکی هواپیما با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 15-23]
 • شبیه‌سازی‌ شناسایی مدل دینامیکی هواپیما با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 15-23]
 • شوک تحلیل پاسخ شوک یک نانوماهواره هنگام جدایش از ماهواره ‌بر در حوزه زمان و فرکانس [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 33-42]

ض

 • ضرایب آیرودینامیکی بررسی تاثیر نوسان بر ضرایب آیرودینامیکی ایرفویل با آلگوریتم دقیق عددی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 12-19]
 • ضریب تمرکز تنش دینامیکی بررسی اثر هیبریداسیون الیاف بر پاسخ دینامیکی توزیع تنش در تک لایه های مرکب تحت ترک [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 43-51]

ط

 • طیف پاسخ شوک تحلیل پاسخ شوک یک نانوماهواره هنگام جدایش از ماهواره ‌بر در حوزه زمان و فرکانس [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 33-42]

ع

 • عدم قطعیت تجهیز هواپیمای بوئینگ 707 به سیستم RVSM و آنالیز عدم قطعیت سیستم ارتفاع‌سنجی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 31-39]

ف

 • فراجهش دینامیکی بررسی اثر هیبریداسیون الیاف بر پاسخ دینامیکی توزیع تنش در تک لایه های مرکب تحت ترک [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 43-51]

ک

 • کشف خرابی ارتقای قابلیت اطمینان زیرسیستم تعیین و کنترل وضعیت ماهواره با استفاده از سیستم کشف خرابی هوشمند [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 62-68]
 • کمانش مطالعه تجربی و عددی کمانش پوسته های استوانه ای فولادی با گشودگی های مختلف [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 62-69]
 • کنترل کننده تناسبی -مشتقی طراحی کنترل کننده وضعیت برای مانورهای زاویه بزرگ یک ماهواره با در نظر گرفتن اثر مدل دقیق و محدودیت های چرخ‌های عکس العملی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 20-30]
 • کنترل وضعیت طراحی کنترل کننده وضعیت برای مانورهای زاویه بزرگ یک ماهواره با در نظر گرفتن اثر مدل دقیق و محدودیت های چرخ‌های عکس العملی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 20-30]

گ

 • گشودگی مطالعه تجربی و عددی کمانش پوسته های استوانه ای فولادی با گشودگی های مختلف [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 62-69]

م

 • مانور زاویه بزرگ طراحی کنترل کننده وضعیت برای مانورهای زاویه بزرگ یک ماهواره با در نظر گرفتن اثر مدل دقیق و محدودیت های چرخ‌های عکس العملی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 20-30]
 • ماهواره طراحی کنترل کننده وضعیت برای مانورهای زاویه بزرگ یک ماهواره با در نظر گرفتن اثر مدل دقیق و محدودیت های چرخ‌های عکس العملی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 20-30]
 • مدل‌های آشفتگی مختلف بررسی اثرات نسبت چگالی بر رفتار جت تزریق شده در داخل جریان آشفته‌ی داغ با استفاده از مدل‌های آشفتگی مختلف [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 2-14]
 • معادله اور - سامرفلد تعیین نقطه آغاز گذار از جریان آرام به آشفته حول یک هوابر با استفاده از حل عددی معادله پایداری اور - سامرفلد و اعمال پروفیل‌های سرعت عددی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 52-61]
 • موادمرکب بررسی رفتار آیروالاستیک بال کامپوزیتی در جریان تراکم‌پذیر [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 24-32]

ن