نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آرایش رهبر - پیرو هدایت گروهی هواپیما‌های بی‌سرنشین با آراﻳش رهبر - پیرو به‌کمک کنترل PID - فازی [دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، 1396، صفحه 29-40]
 • آلفاتوربولانس اثر تغییرات معادلة عمومی دینامیک سیال بر لایة اختلاط بدون برش دوبعدی آشفته [دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، 1396، صفحه 105-115]
 • آنالیز حساسیت طراحی مفهومی و بهینه‌سازی کشتی هوایی ارتفاع بالا به‌وسیلة الگوریتم ژنتیک [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 131-149]
 • آنالیز مودال تحلیل اثر هندسی شبکه بر پاسخ مودال سازة استوانه ای مشبک کامپوزیتی به‌روش تجربی و عددی [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 143-151]

ا

 • ائرودینامیک ناپایا بررسی تجربی آثار سرش جانبی بر مشخصه‌های ائرودینامیکی استاتیکی و اندازه‌گیری مشتقات دینامیکی طولی مدل هواپیمای بال مثلثی [دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، 1396، صفحه 77-92]
 • اتصال چسبی ارزیابی کارآیی اتصال چسبی با هندسة قوسی در کلاهک یک مخزن کامپوزیتی [دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، 1396، صفحه 55-63]
 • ارتعاشات آزاد تحلیل اثر هندسی شبکه بر پاسخ مودال سازة استوانه ای مشبک کامپوزیتی به‌روش تجربی و عددی [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 143-151]
 • ارتعاشات آزاد عرضی بررسی ارتعاشات آزاد غیرخطی تیر نانوکامپوزیتی با روش شبیه‌سازی چند مقیاسه [دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، 1396، صفحه 65-75]
 • اسپری فشار پایین بررسی تجربی و عددی هیدرودینامیک انژکتور مارپیچی و ارائة پارامترهای حل سازگار با مشخصات اسپری [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 7-23]
 • استوانة مشبک کامپوزیتی تحلیل اثر هندسی شبکه بر پاسخ مودال سازة استوانه ای مشبک کامپوزیتی به‌روش تجربی و عددی [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 143-151]
 • افت و تأخیر در مشاهدات جبران اثر افت و تأخیر تصادفی مشاهدات در هدایت خط دید با استفاده از فیلتر کالمن تطبیقی [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 103-114]
 • اکسیدهای نیتروژن کاهش تولید آلایندة اکسید نیتروژن در محفظة احتراق هواچرخشی با استفاده از هوادهی در مجرای سوخت [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 41-51]
 • الگوریتم ژنتیک طراحی مفهومی و بهینه‌سازی کشتی هوایی ارتفاع بالا به‌وسیلة الگوریتم ژنتیک [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 131-149]
 • الگوریتم ژنتیک بهینه‌سازی چندهدفة سه‌بعدی خنک‌کاری لایه ای در یک پرة توربین فشاربالا با استفاده از الگوریتم ژنتیک - شبکة عصبی مصنوعی [دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، 1396، صفحه 117-128]
 • الگوی رتبهکاسته الگوی رتبه‌کاستة طراحی معکوس و تحلیل جریان سیال با بهره‌گیری از مودهای ترکیبی هندسه و میدان جریان بر مبنای روش تجزیه متعامد بهینه [دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، 1396، صفحه 93-103]
 • المان محدود تحلیل اثر هندسی شبکه بر پاسخ مودال سازة استوانه ای مشبک کامپوزیتی به‌روش تجربی و عددی [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 143-151]
 • انتشار آلاینده‌ها تأثیر تعداد فلیملت‌ها و نرخ استهلاک اسکالر آرام آنها بر مشخصه‏ های احتراقی در یک محفظة احتراق مدل توربین گاز [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 55-71]
 • انتگرال پایستار تعیین ضرایب شدت تنش در صفحات تابعی ارتوتروپیک با روش بدون المان گلرکین [دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، 1396، صفحه 41-54]
 • انژکتور گریز از مرکز تعیین محدودة مناسب عملکردی انژکتورهای مورد استفاده در محفظة‌احتراق گردابه‌ای موتور سوخت مایع به‌روش تجربی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 25-39]
 • انژکتور مارپیچی بررسی تجربی و عددی هیدرودینامیک انژکتور مارپیچی و ارائة پارامترهای حل سازگار با مشخصات اسپری [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 7-23]
 • اوپن‌فوم بررسی تجربی و عددی هیدرودینامیک انژکتور مارپیچی و ارائة پارامترهای حل سازگار با مشخصات اسپری [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 7-23]

ب

 • بارگذاری محوری و مایل تحلیل تجربی و عددی رفتار فروریزش محوری و مایل لوله‌های دوجدارة مخروطی تحت شرایط مرزی دوسرگیردار [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 67-79]
 • بال مثلثی بررسی تجربی آثار سرش جانبی بر مشخصه‌های ائرودینامیکی استاتیکی و اندازه‌گیری مشتقات دینامیکی طولی مدل هواپیمای بال مثلثی [دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، 1396، صفحه 77-92]
 • بردار تراست تدوین الگوریتم طراحی و ساخت یک تراستر گاز گرم و مقایسه با نتایج تجربی [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 73-86]
 • بهینه‌سازی بهینه‌سازی سازة سکوی پرتاب قائم موشک پرتاب‌شونده از روی زمین به روش المان محدود [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 53-65]
 • بهینهسازی الگوی رتبه‌کاستة طراحی معکوس و تحلیل جریان سیال با بهره‌گیری از مودهای ترکیبی هندسه و میدان جریان بر مبنای روش تجزیه متعامد بهینه [دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، 1396، صفحه 93-103]
 • بهینه‌سازی چندهدفه بهینه‌سازی چندهدفة سه‌بعدی خنک‌کاری لایه ای در یک پرة توربین فشاربالا با استفاده از الگوریتم ژنتیک - شبکة عصبی مصنوعی [دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، 1396، صفحه 117-128]

پ

 • پرة توربین گاز بهینه‌سازی چندهدفة سه‌بعدی خنک‌کاری لایه ای در یک پرة توربین فشاربالا با استفاده از الگوریتم ژنتیک - شبکة عصبی مصنوعی [دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، 1396، صفحه 117-128]
 • پردازش موازی ارزیابی رهیافت URANS در مدلسازی آشفتگی ناپایای جت عرضی در جریان جانبی [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 25-39]
 • پرندة بال‌زن توسعة حل تحلیلی رفتار دینامیکی بال‌زن انعطاف‌پذیر تحت اثر نیروهای اینرسی [دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، 1396، صفحه 7-17]
 • پهپاد ارزیابی اثر تغییر رفتار عامل مهاجم بر پوشش مکانی - زمانی مناطق مرزی [دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، 1396، صفحه 19-27]
 • پوشش مکانی - زمانی ارزیابی اثر تغییر رفتار عامل مهاجم بر پوشش مکانی - زمانی مناطق مرزی [دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، 1396، صفحه 19-27]
 • پیش بینی و اصلاح تدوین الگوریتم طراحی و ساخت یک تراستر گاز گرم و مقایسه با نتایج تجربی [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 73-86]
 • پیمایش چندعاملی بهینه‌سازی هیوریستیکی زمان بازبینی نظارت مداوم چندعاملی با استفاده از توابع وزنی کمترین مسافت [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 129-141]
 • پینتل ولو تدوین الگوریتم طراحی و ساخت یک تراستر گاز گرم و مقایسه با نتایج تجربی [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 73-86]

ت

 • تئوری غیرمحلی ارتعاش جانبی صفحة گرافنی تک‌لایه تحت تأثیر میدان مغناطیسی دو بعدی با روش مربعات دیفرانسیلی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 81-92]
 • تابع توزیع احتمال ارزیابی اثر تغییر رفتار عامل مهاجم بر پوشش مکانی - زمانی مناطق مرزی [دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، 1396، صفحه 19-27]
 • تابع هیوریستیک بهینه‌سازی هیوریستیکی زمان بازبینی نظارت مداوم چندعاملی با استفاده از توابع وزنی کمترین مسافت [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 129-141]
 • تجهیزات ماهواره بررسی و شبیه‌سازی کاربرد نانوذرات در خنک‌کاری تجهیزات ماهواره استفادة همزمان نانوسیال و لولة حرارتی با سه اواپراتور [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 41-54]
 • تحلیل حساسیت تحلیل حساسیت دیفرانسیلی میکروژیروسکوپ ارتعاشی سه درجه آزادی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 121-130]
 • تحلیل مودال توسعة حل تحلیلی رفتار دینامیکی بال‌زن انعطاف‌پذیر تحت اثر نیروهای اینرسی [دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، 1396، صفحه 7-17]
 • تراستر گاز گرم تدوین الگوریتم طراحی و ساخت یک تراستر گاز گرم و مقایسه با نتایج تجربی [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 73-86]
 • ترک تعیین ضرایب شدت تنش در صفحات تابعی ارتوتروپیک با روش بدون المان گلرکین [دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، 1396، صفحه 41-54]
 • تعقیب سطح فاصل توسعة یک الگوریتم تعقیب سطح فاصل برای شبیه‌سازی عددی جریان دوفازی لایه‌ای به روش حجم محدود فشارمبنا [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 7-24]
 • تنش برشی عرضی ارزیابی کارآیی اتصال چسبی با هندسة قوسی در کلاهک یک مخزن کامپوزیتی [دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، 1396، صفحه 55-63]
 • تنش پوستگی ارزیابی کارآیی اتصال چسبی با هندسة قوسی در کلاهک یک مخزن کامپوزیتی [دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، 1396، صفحه 55-63]
 • تونل باد بررسی تجربی آثار سرش جانبی بر مشخصه‌های ائرودینامیکی استاتیکی و اندازه‌گیری مشتقات دینامیکی طولی مدل هواپیمای بال مثلثی [دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، 1396، صفحه 77-92]

ج

 • جت در جریان عرضی ارزیابی رهیافت URANS در مدلسازی آشفتگی ناپایای جت عرضی در جریان جانبی [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 25-39]
 • جذب انرژی تحلیل تجربی و عددی رفتار فروریزش محوری و مایل لوله‌های دوجدارة مخروطی تحت شرایط مرزی دوسرگیردار [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 67-79]
 • جریان دوفازی لایه‌ای توسعة یک الگوریتم تعقیب سطح فاصل برای شبیه‌سازی عددی جریان دوفازی لایه‌ای به روش حجم محدود فشارمبنا [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 7-24]
 • جریان واکنشی تأثیر تعداد فلیملت‌ها و نرخ استهلاک اسکالر آرام آنها بر مشخصه‏ های احتراقی در یک محفظة احتراق مدل توربین گاز [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 55-71]

چ

 • چرخ عکس‌العملی مروری بر شبیه سازهای سخت افزاری دینامیک وضعیت ماهواره [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 87-101]
 • چیدمان کلی طراحی مفهومی و بهینه‌سازی کشتی هوایی ارتفاع بالا به‌وسیلة الگوریتم ژنتیک [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 131-149]

ح

 • حسگر تحلیل حساسیت دیفرانسیلی میکروژیروسکوپ ارتعاشی سه درجه آزادی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 121-130]
 • حسگر وضعیت مروری بر شبیه سازهای سخت افزاری دینامیک وضعیت ماهواره [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 87-101]
 • حفاظت از مناطق مرزی ارزیابی اثر تغییر رفتار عامل مهاجم بر پوشش مکانی - زمانی مناطق مرزی [دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، 1396، صفحه 19-27]
 • حل تحلیلی توسعة حل تحلیلی رفتار دینامیکی بال‌زن انعطاف‌پذیر تحت اثر نیروهای اینرسی [دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، 1396، صفحه 7-17]
 • حل ترکیبی بهینه‌سازی چندهدفة سه‌بعدی خنک‌کاری لایه ای در یک پرة توربین فشاربالا با استفاده از الگوریتم ژنتیک - شبکة عصبی مصنوعی [دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، 1396، صفحه 117-128]
 • حلگر کوپل توسعة یک الگوریتم تعقیب سطح فاصل برای شبیه‌سازی عددی جریان دوفازی لایه‌ای به روش حجم محدود فشارمبنا [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 7-24]

خ

 • خنک‌کاری بررسی و شبیه‌سازی کاربرد نانوذرات در خنک‌کاری تجهیزات ماهواره استفادة همزمان نانوسیال و لولة حرارتی با سه اواپراتور [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 41-54]
 • خنک‌کاری لایه‌ای بهینه‌سازی چندهدفة سه‌بعدی خنک‌کاری لایه ای در یک پرة توربین فشاربالا با استفاده از الگوریتم ژنتیک - شبکة عصبی مصنوعی [دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، 1396، صفحه 117-128]

د

 • دینامیک سازه توسعة حل تحلیلی رفتار دینامیکی بال‌زن انعطاف‌پذیر تحت اثر نیروهای اینرسی [دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، 1396، صفحه 7-17]
 • دینامیک سیالات محاسباتی بهینه‌سازی چندهدفة سه‌بعدی خنک‌کاری لایه ای در یک پرة توربین فشاربالا با استفاده از الگوریتم ژنتیک - شبکة عصبی مصنوعی [دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، 1396، صفحه 117-128]
 • دینامیک وضعیت مروری بر شبیه سازهای سخت افزاری دینامیک وضعیت ماهواره [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 87-101]

ر

 • رانشگر مروری بر شبیه سازهای سخت افزاری دینامیک وضعیت ماهواره [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 87-101]
 • ربات چهار ملخه طراحی کنترلر برگشت به عقب تقویت‌شدة تطبیقی و مقاوم برای ربات‌های پرندة چهارملخه [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 109-120]
 • روش اجزای محدود تحلیل تجربی و عددی رفتار فروریزش محوری و مایل لوله‌های دوجدارة مخروطی تحت شرایط مرزی دوسرگیردار [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 67-79]
 • روش بدون المان گلرکین تعیین ضرایب شدت تنش در صفحات تابعی ارتوتروپیک با روش بدون المان گلرکین [دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، 1396، صفحه 41-54]
 • روش برگشت به عقب طراحی کنترلر برگشت به عقب تقویت‌شدة تطبیقی و مقاوم برای ربات‌های پرندة چهارملخه [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 109-120]
 • روش تجربی تعیین محدودة مناسب عملکردی انژکتورهای مورد استفاده در محفظة‌احتراق گردابه‌ای موتور سوخت مایع به‌روش تجربی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 25-39]
 • روش تجزیة متعامد بهینه الگوی رتبه‌کاستة طراحی معکوس و تحلیل جریان سیال با بهره‌گیری از مودهای ترکیبی هندسه و میدان جریان بر مبنای روش تجزیه متعامد بهینه [دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، 1396، صفحه 93-103]
 • روش تقریب تابعی طراحی کنترلر برگشت به عقب تقویت‌شدة تطبیقی و مقاوم برای ربات‌های پرندة چهارملخه [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 109-120]
 • روش چندبلوکی ارزیابی رهیافت URANS در مدلسازی آشفتگی ناپایای جت عرضی در جریان جانبی [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 25-39]
 • روش شبه‌طیفی اثر تغییرات معادلة عمومی دینامیک سیال بر لایة اختلاط بدون برش دوبعدی آشفته [دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، 1396، صفحه 105-115]
 • روش عددی مربعات دیفرانسیل ارتعاش جانبی صفحة گرافنی تک‌لایه تحت تأثیر میدان مغناطیسی دو بعدی با روش مربعات دیفرانسیلی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 81-92]
 • روش کنترل بهینه معادلات ریکاتی وابسته به حالت طراحی قانون هدایت بهینة غیرخطی برای اهداف با مانور بالا براساس روش معادلات ریکاتی وابسته به حالت [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 93-107]

ز

 • زمان بازبینی بهینه‌سازی هیوریستیکی زمان بازبینی نظارت مداوم چندعاملی با استفاده از توابع وزنی کمترین مسافت [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 129-141]

س

 • سامانة حرکت ساز تدوین سامانة حرکت‌ساز شبیه‌ساز پرواز با استفاده از روش کنترل پیش‌بین مبتنی بر مدل [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 115-128]
 • سوخت مایع تأثیر تعداد فلیملت‌ها و نرخ استهلاک اسکالر آرام آنها بر مشخصه‏ های احتراقی در یک محفظة احتراق مدل توربین گاز [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 55-71]
 • سیستم اندازه‌گیری لیزری بررسی تجربی و عددی هیدرودینامیک انژکتور مارپیچی و ارائة پارامترهای حل سازگار با مشخصات اسپری [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 7-23]

ش

 • شبکة عصبی مصنوعی بهینه‌سازی چندهدفة سه‌بعدی خنک‌کاری لایه ای در یک پرة توربین فشاربالا با استفاده از الگوریتم ژنتیک - شبکة عصبی مصنوعی [دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، 1396، صفحه 117-128]
 • شبیه ساز پرواز تدوین سامانة حرکت‌ساز شبیه‌ساز پرواز با استفاده از روش کنترل پیش‌بین مبتنی بر مدل [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 115-128]
 • شبیه‌ساز سخت‌افزاری ماهواره مروری بر شبیه سازهای سخت افزاری دینامیک وضعیت ماهواره [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 87-101]
 • شبیه‌سازی چند مقیاسه بررسی ارتعاشات آزاد غیرخطی تیر نانوکامپوزیتی با روش شبیه‌سازی چند مقیاسه [دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، 1396، صفحه 65-75]
 • شبیه‌سازی شش درجه آزادی هدایت گروهی هواپیما‌های بی‌سرنشین با آراﻳش رهبر - پیرو به‌کمک کنترل PID - فازی [دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، 1396، صفحه 29-40]
 • شبیه‌سازی عددی کاهش تولید آلایندة اکسید نیتروژن در محفظة احتراق هواچرخشی با استفاده از هوادهی در مجرای سوخت [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 41-51]
 • شبیه‌سازی عددی جریان ناپایا ارزیابی رهیافت URANS در مدلسازی آشفتگی ناپایای جت عرضی در جریان جانبی [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 25-39]

ص

 • صفحة گرافنی ارتعاش جانبی صفحة گرافنی تک‌لایه تحت تأثیر میدان مغناطیسی دو بعدی با روش مربعات دیفرانسیلی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 81-92]

ض

 • ضریب شدت تنش تعیین ضرایب شدت تنش در صفحات تابعی ارتوتروپیک با روش بدون المان گلرکین [دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، 1396، صفحه 41-54]

ط

 • طراحی بهینة چندموضوعی طراحی مفهومی و بهینه‌سازی کشتی هوایی ارتفاع بالا به‌وسیلة الگوریتم ژنتیک [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 131-149]
 • طراحی سازه بهینه‌سازی سازة سکوی پرتاب قائم موشک پرتاب‌شونده از روی زمین به روش المان محدود [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 53-65]
 • طراحی معکوس الگوی رتبه‌کاستة طراحی معکوس و تحلیل جریان سیال با بهره‌گیری از مودهای ترکیبی هندسه و میدان جریان بر مبنای روش تجزیه متعامد بهینه [دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، 1396، صفحه 93-103]
 • طراحی مفهومی طراحی مفهومی و بهینه‌سازی کشتی هوایی ارتفاع بالا به‌وسیلة الگوریتم ژنتیک [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 131-149]

ع

 • عامل مهاجم ارزیابی اثر تغییر رفتار عامل مهاجم بر پوشش مکانی - زمانی مناطق مرزی [دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، 1396، صفحه 19-27]
 • عملگر تصویر طراحی کنترلر برگشت به عقب تقویت‌شدة تطبیقی و مقاوم برای ربات‌های پرندة چهارملخه [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 109-120]

ف

 • فرکانس نوسان غیرخطی بررسی ارتعاشات آزاد غیرخطی تیر نانوکامپوزیتی با روش شبیه‌سازی چند مقیاسه [دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، 1396، صفحه 65-75]
 • فلیملت تأثیر تعداد فلیملت‌ها و نرخ استهلاک اسکالر آرام آنها بر مشخصه‏ های احتراقی در یک محفظة احتراق مدل توربین گاز [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 55-71]
 • فیلتر شستشو تدوین سامانة حرکت‌ساز شبیه‌ساز پرواز با استفاده از روش کنترل پیش‌بین مبتنی بر مدل [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 115-128]
 • فیلتر کالمن جبران اثر افت و تأخیر تصادفی مشاهدات در هدایت خط دید با استفاده از فیلتر کالمن تطبیقی [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 103-114]

ق

 • قطر میانگین ساوتر بررسی تجربی و عددی هیدرودینامیک انژکتور مارپیچی و ارائة پارامترهای حل سازگار با مشخصات اسپری [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 7-23]
 • قوانین هدایتی طراحی قانون هدایت بهینة غیرخطی برای اهداف با مانور بالا براساس روش معادلات ریکاتی وابسته به حالت [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 93-107]

ک

 • کشتی هوایی ارتفاع بالا طراحی مفهومی و بهینه‌سازی کشتی هوایی ارتفاع بالا به‌وسیلة الگوریتم ژنتیک [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 131-149]
 • کنترل بهینه تدوین سامانة حرکت‌ساز شبیه‌ساز پرواز با استفاده از روش کنترل پیش‌بین مبتنی بر مدل [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 115-128]
 • کنترلر PID - فازی هدایت گروهی هواپیما‌های بی‌سرنشین با آراﻳش رهبر - پیرو به‌کمک کنترل PID - فازی [دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، 1396، صفحه 29-40]
 • کنترلر تطبیقی طراحی کنترلر برگشت به عقب تقویت‌شدة تطبیقی و مقاوم برای ربات‌های پرندة چهارملخه [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 109-120]
 • کنترل مدل پیش بین تدوین سامانة حرکت‌ساز شبیه‌ساز پرواز با استفاده از روش کنترل پیش‌بین مبتنی بر مدل [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 115-128]

گ

 • گشت‌زنی مرزی بهینه‌سازی هیوریستیکی زمان بازبینی نظارت مداوم چندعاملی با استفاده از توابع وزنی کمترین مسافت [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 129-141]
 • گهوارة پرتاب موشک‏ بهینه‌سازی سازة سکوی پرتاب قائم موشک پرتاب‌شونده از روی زمین به روش المان محدود [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 53-65]

ل

 • لایة اختلاط اثر تغییرات معادلة عمومی دینامیک سیال بر لایة اختلاط بدون برش دوبعدی آشفته [دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، 1396، صفحه 105-115]
 • لایة استراتوسفر طراحی مفهومی و بهینه‌سازی کشتی هوایی ارتفاع بالا به‌وسیلة الگوریتم ژنتیک [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 131-149]
 • لولة حرارتی بررسی و شبیه‌سازی کاربرد نانوذرات در خنک‌کاری تجهیزات ماهواره استفادة همزمان نانوسیال و لولة حرارتی با سه اواپراتور [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 41-54]
 • لوله‌های مخروطی گیردار تحلیل تجربی و عددی رفتار فروریزش محوری و مایل لوله‌های دوجدارة مخروطی تحت شرایط مرزی دوسرگیردار [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 67-79]

م

 • محدودة عملکرد تعیین محدودة مناسب عملکردی انژکتورهای مورد استفاده در محفظة‌احتراق گردابه‌ای موتور سوخت مایع به‌روش تجربی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 25-39]
 • محفظة احتراق چرخشی کاهش تولید آلایندة اکسید نیتروژن در محفظة احتراق هواچرخشی با استفاده از هوادهی در مجرای سوخت [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 41-51]
 • محفظة ‌احتراق گردابه‌ای تعیین محدودة مناسب عملکردی انژکتورهای مورد استفاده در محفظة‌احتراق گردابه‌ای موتور سوخت مایع به‌روش تجربی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 25-39]
 • محفظة احتراق مدل تأثیر تعداد فلیملت‌ها و نرخ استهلاک اسکالر آرام آنها بر مشخصه‏ های احتراقی در یک محفظة احتراق مدل توربین گاز [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 55-71]
 • محفظة احتراق موتور سوخت مایع تعیین محدودة مناسب عملکردی انژکتورهای مورد استفاده در محفظة‌احتراق گردابه‌ای موتور سوخت مایع به‌روش تجربی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 25-39]
 • مخزن کامپوزیتی ارزیابی کارآیی اتصال چسبی با هندسة قوسی در کلاهک یک مخزن کامپوزیتی [دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، 1396، صفحه 55-63]
 • مدل آشفتگی URANS و RANS ارزیابی رهیافت URANS در مدلسازی آشفتگی ناپایای جت عرضی در جریان جانبی [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 25-39]
 • مدل چسب قوسی ارزیابی کارآیی اتصال چسبی با هندسة قوسی در کلاهک یک مخزن کامپوزیتی [دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، 1396، صفحه 55-63]
 • مدلسازی تحلیل حساسیت دیفرانسیلی میکروژیروسکوپ ارتعاشی سه درجه آزادی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 121-130]
 • مشخصه‌های ائرودینامیکی بررسی تجربی آثار سرش جانبی بر مشخصه‌های ائرودینامیکی استاتیکی و اندازه‌گیری مشتقات دینامیکی طولی مدل هواپیمای بال مثلثی [دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، 1396، صفحه 77-92]
 • معادلة عمومی دینامیک سیال اثر تغییرات معادلة عمومی دینامیک سیال بر لایة اختلاط بدون برش دوبعدی آشفته [دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، 1396، صفحه 105-115]
 • مواد مرکب تابعی ارتوتروپیک تعیین ضرایب شدت تنش در صفحات تابعی ارتوتروپیک با روش بدون المان گلرکین [دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، 1396، صفحه 41-54]
 • موشک طراحی قانون هدایت بهینة غیرخطی برای اهداف با مانور بالا براساس روش معادلات ریکاتی وابسته به حالت [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 93-107]
 • میدان مغناطیسی ارتعاش جانبی صفحة گرافنی تک‌لایه تحت تأثیر میدان مغناطیسی دو بعدی با روش مربعات دیفرانسیلی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 81-92]
 • میکروژیروسکوپ تحلیل حساسیت دیفرانسیلی میکروژیروسکوپ ارتعاشی سه درجه آزادی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 121-130]

ن

 • نامعینی مدل جبران اثر افت و تأخیر تصادفی مشاهدات در هدایت خط دید با استفاده از فیلتر کالمن تطبیقی [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 103-114]
 • نانوسیال بررسی و شبیه‌سازی کاربرد نانوذرات در خنک‌کاری تجهیزات ماهواره استفادة همزمان نانوسیال و لولة حرارتی با سه اواپراتور [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 41-54]
 • نانوکامپوزیت بررسی ارتعاشات آزاد غیرخطی تیر نانوکامپوزیتی با روش شبیه‌سازی چند مقیاسه [دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، 1396، صفحه 65-75]
 • نانولولة کربنی بررسی ارتعاشات آزاد غیرخطی تیر نانوکامپوزیتی با روش شبیه‌سازی چند مقیاسه [دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، 1396، صفحه 65-75]
 • ناهمسانی اثر تغییرات معادلة عمومی دینامیک سیال بر لایة اختلاط بدون برش دوبعدی آشفته [دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، 1396، صفحه 105-115]
 • نسبت دبی توسعة یک الگوریتم تعقیب سطح فاصل برای شبیه‌سازی عددی جریان دوفازی لایه‌ای به روش حجم محدود فشارمبنا [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 7-24]
 • نظارت مداوم بهینه‌سازی هیوریستیکی زمان بازبینی نظارت مداوم چندعاملی با استفاده از توابع وزنی کمترین مسافت [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 129-141]
 • نظارت هوایی ارزیابی اثر تغییر رفتار عامل مهاجم بر پوشش مکانی - زمانی مناطق مرزی [دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، 1396، صفحه 19-27]
 • نوسان اجباری بررسی تجربی آثار سرش جانبی بر مشخصه‌های ائرودینامیکی استاتیکی و اندازه‌گیری مشتقات دینامیکی طولی مدل هواپیمای بال مثلثی [دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، 1396، صفحه 77-92]
 • نیروی گرانش توسعة یک الگوریتم تعقیب سطح فاصل برای شبیه‌سازی عددی جریان دوفازی لایه‌ای به روش حجم محدود فشارمبنا [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 7-24]
 • نیروی لورنتز ارتعاش جانبی صفحة گرافنی تک‌لایه تحت تأثیر میدان مغناطیسی دو بعدی با روش مربعات دیفرانسیلی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 81-92]

و

 • وسائل سبکتر از هوا طراحی مفهومی و بهینه‌سازی کشتی هوایی ارتفاع بالا به‌وسیلة الگوریتم ژنتیک [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 131-149]

ه

 • هدایت خط دید جبران اثر افت و تأخیر تصادفی مشاهدات در هدایت خط دید با استفاده از فیلتر کالمن تطبیقی [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 103-114]
 • هدایت گروهی هدایت گروهی هواپیما‌های بی‌سرنشین با آراﻳش رهبر - پیرو به‌کمک کنترل PID - فازی [دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، 1396، صفحه 29-40]
 • هوادهی در سوخت کاهش تولید آلایندة اکسید نیتروژن در محفظة احتراق هواچرخشی با استفاده از هوادهی در مجرای سوخت [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 41-51]

ی

 • یاتاقان هوایی مروری بر شبیه سازهای سخت افزاری دینامیک وضعیت ماهواره [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 87-101]