نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزمون خمش سه نقطه‌ای بررسی خواص مکانیکی مواد مدرج پله‌ای پایه پلیمری تقویت شده با نانو لوله کربن با استفاده از آزمون خمش سه نقطه‌ای [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 67-76]
 • آسیب کوپلی پیشرو تعیین پاسخ خستگی تیر مدور کامپوزیتی با به‌کارگیری یک مدل نوین آسیب کوپلی پیشرو [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 83-94]
 • آلیاژ آلومینیوم (A356) بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ A356 پس از فرآیند پرسکاری در کانال های هم مقطع زاویه دار و شبیه سازی آن [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 17-28]
 • آیرو - اسپایک پلاسمایی مطالعة تجربی تضعیف موج ضربه‌ای درعدد ماخ 2/45 با آیرو - اسپایک پلاسما و مغناطیس [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 63-72]

ا

 • اثر فروسرخ انتخاب داکت مناسب جهت اختفا پرنده از دید رادار حرارتی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 223-234]
 • اثر موتور تحلیل ناپایداری فلاتر یک بال مرفینگ در جهت تغییر طول دهانه تحت تاثیر پارامترهای مختلف [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 7-16]
 • اجتناب از تهدید هدایت برخط هواپیمای بی سرنشین جهت اجتناب از تهدیدهای شبکه ای [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 125-136]
 • استحکام کششی بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ A356 پس از فرآیند پرسکاری در کانال های هم مقطع زاویه دار و شبیه سازی آن [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 17-28]
 • امواج ضربه‌ای مطالعة تجربی تضعیف موج ضربه‌ای درعدد ماخ 2/45 با آیرو - اسپایک پلاسما و مغناطیس [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 63-72]
 • اهداف دارای مانور بالا قانون هدایت مود لغزشی مرتبه دوم نرم به‌همراه رؤیت‌گر اغتشاش در برابر اهداف دارای مانور بالا با زاویه برخورد معین [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 109-124]

ب

 • بال مرفینگ تحلیل ناپایداری فلاتر یک بال مرفینگ در جهت تغییر طول دهانه تحت تاثیر پارامترهای مختلف [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 7-16]
 • بهبود فرایند طراحی بهبود زمان تکمیل فرایند طراحی بالگرد ترابری با استفاده از روش مبتنی بر ماتریس تبدیل کار [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 109-123]
 • بهینه‌سازی چندهدفه تدوین نرم‌افزار بهینه سازی طراحی برای یک نوع هواپیمای هوانوردی عمومی با نگرش چندموضوعی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 91-107]
 • بهینه‌سازی طراحی چندموضوعی تدوین نرم‌افزار بهینه سازی طراحی برای یک نوع هواپیمای هوانوردی عمومی با نگرش چندموضوعی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 91-107]
 • بهینه‌سازی مسیر تعقیب و اجتناب از عوارض زمین در زمان کمینه بر مبنای همواری دیفرانسیلی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 179-192]
 • بینایی ماشین فرود خودکار پرنده بدون سرنشین با استفاده از بینایی ماشین [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 77-90]

پ

 • پاسخ دینامیکی بررسی تاثیر شکل حفرات بر میزان جذب انرژی ساختارهای مشبک دو بعدی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 41-53]
 • پرتابگر الکترومغناطیس بررسی عددی همزمان اثرات مغناطیسی و آیرودینامیکی بر روی یک پرتابگر الکترومغناطیس با آرمیچر سبک بر روی شبکه متحرک غیریکنواخت [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 235-242]
 • پرسکاری بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ A356 پس از فرآیند پرسکاری در کانال های هم مقطع زاویه دار و شبیه سازی آن [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 17-28]
 • پرنده بدون سرنشین فرود خودکار پرنده بدون سرنشین با استفاده از بینایی ماشین [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 77-90]
 • پهپاد طراحی و تحلیل سیستم خنک کاری و مدیریت حرارت سامانه تولید توان یک پهپاد سبک مجهز به پیل سوختی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 257-269]
 • پوستة پلاسما تخمین شکل و موقعیت پوستة پلاسما در سیستم شتاب‌دهندةتراستر یونی الکترواستاتیکی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 7-16]
 • پیل سوختی پلیمری طراحی و تحلیل سیستم خنک کاری و مدیریت حرارت سامانه تولید توان یک پهپاد سبک مجهز به پیل سوختی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 257-269]

ت

 • تئوری اطلاعات مدلسازی ریاضی تعامل انسان ماشین در شبیه‌ساز عملکرد چند وظیفه‌ای خلبان با استفاده از تئوری اطلاعات [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 153-167]
 • تحلیل آیروالاستیک تحلیل ناپایداری فلاتر یک بال مرفینگ در جهت تغییر طول دهانه تحت تاثیر پارامترهای مختلف [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 7-16]
 • تحلیل الاستیک تحلیل الاستیک درام اسپول دوار FGM کمپرسور محوری در موتور توربین گاز هوایی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 55-66]
 • تحلیل عددی جریان بررسی اثرات خنک‌کاری لایه‌ای بر مشخصه‌های عملکردی یک توربین محوری [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 209-221]
 • تخمین شتاب هدف قانون هدایت مود لغزشی مرتبه دوم نرم به‌همراه رؤیت‌گر اغتشاش در برابر اهداف دارای مانور بالا با زاویه برخورد معین [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 109-124]
 • تخمین موقعیت فرود خودکار پرنده بدون سرنشین با استفاده از بینایی ماشین [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 77-90]
 • تراستر یونی الکترواستاتیکی تخمین شکل و موقعیت پوستة پلاسما در سیستم شتاب‌دهندةتراستر یونی الکترواستاتیکی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 7-16]
 • تشخیص خطا مدلسازی منطقی کامپیوتر پرواز برای تشخیص عملکرد ناصحیح عملگرهای برقی – مکانیکی پرنده‌های بدون سرنشین با استفاده از شبکه‌های پتری [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 95-107]
 • تعامل انسان- ماشین مدلسازی ریاضی تعامل انسان ماشین در شبیه‌ساز عملکرد چند وظیفه‌ای خلبان با استفاده از تئوری اطلاعات [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 153-167]
 • تعقیب و اجتناب از عوارض زمین تعقیب و اجتناب از عوارض زمین در زمان کمینه بر مبنای همواری دیفرانسیلی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 179-192]
 • تغییرات مقاومت الکتریکی بررسی حساسیت نانومادة مرکب نانولولة کربنی - اپوکسی در کرنش‌سنجی با استفاده از تغییرات مقاومت الکتریکی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 73-81]
 • توان خروجی موتور بررسی اثر پارامترهای جریان بر توان خروجی میکروتوربین واحد توان کمکی بالگرد [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 243-255]
 • توربین محوری بررسی اثرات خنک‌کاری لایه‌ای بر مشخصه‌های عملکردی یک توربین محوری [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 209-221]
 • توربین های گازی بررسی اثر پارامترهای جریان بر توان خروجی میکروتوربین واحد توان کمکی بالگرد [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 243-255]
 • تیر مدور کامپوزیتی تعیین پاسخ خستگی تیر مدور کامپوزیتی با به‌کارگیری یک مدل نوین آسیب کوپلی پیشرو [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 83-94]

ج

 • جابه‌جایی آزاد بررسی انتقال حرارت جابه‌جایی آزاد محفظة پرشده از نانوسیال با یک مانع با طول متغیر و تحت میدان مغناطیسی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 29-44]
 • جبهه پرتو تدوین نرم‌افزار بهینه سازی طراحی برای یک نوع هواپیمای هوانوردی عمومی با نگرش چندموضوعی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 91-107]
 • جذب انرژی بررسی تاثیر شکل حفرات بر میزان جذب انرژی ساختارهای مشبک دو بعدی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 41-53]

چ

 • چقرمگی شکست بررسی خواص مکانیکی مواد مدرج پله‌ای پایه پلیمری تقویت شده با نانو لوله کربن با استفاده از آزمون خمش سه نقطه‌ای [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 67-76]

ح

 • حسگر بررسی حساسیت نانومادة مرکب نانولولة کربنی - اپوکسی در کرنش‌سنجی با استفاده از تغییرات مقاومت الکتریکی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 73-81]
 • حل غیردائم عددی بررسی دقت روش‌های غیردائم تحلیلی و شبه‌دائم در فرکانس کاسته مختلف و اثر تراکم‌پذیری و تصحیح آن بر این روش‌ها [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 45-61]
 • حلقه درونی- حلقه برونی هدایت برخط هواپیمای بی سرنشین جهت اجتناب از تهدیدهای شبکه ای [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 125-136]

خ

 • خستگی تعیین پاسخ خستگی تیر مدور کامپوزیتی با به‌کارگیری یک مدل نوین آسیب کوپلی پیشرو [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 83-94]
 • خنک کاری طراحی و تحلیل سیستم خنک کاری و مدیریت حرارت سامانه تولید توان یک پهپاد سبک مجهز به پیل سوختی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 257-269]
 • خنک‌کاری لایه‌ای بررسی اثرات خنک‌کاری لایه‌ای بر مشخصه‌های عملکردی یک توربین محوری [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 209-221]
 • خواص مکانیکی بررسی خواص مکانیکی مواد مدرج پله‌ای پایه پلیمری تقویت شده با نانو لوله کربن با استفاده از آزمون خمش سه نقطه‌ای [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 67-76]
 • خوردگی تحلیل عددی و تجربی فناشوندگی در نازل‌های گرافیتی موتورهای سوخت جامد [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 17-28]

د

 • داکت انتخاب داکت مناسب جهت اختفا پرنده از دید رادار حرارتی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 223-234]
 • دبی جرمی بررسی اثر پارامترهای جریان بر توان خروجی میکروتوربین واحد توان کمکی بالگرد [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 243-255]
 • درام اسپول دوار تحلیل الاستیک درام اسپول دوار FGM کمپرسور محوری در موتور توربین گاز هوایی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 55-66]
 • درخشندگی انتخاب داکت مناسب جهت اختفا پرنده از دید رادار حرارتی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 223-234]
 • دنباله انتخاب داکت مناسب جهت اختفا پرنده از دید رادار حرارتی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 223-234]
 • دینامیک معکوس دینامیک معکوس بازوی ماهر استوارت – گوف با کاربرد در سامانه های شبیه ساز پرواز [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 137-151]
 • دینامیک وارون هدایت برخط هواپیمای بی سرنشین جهت اجتناب از تهدیدهای شبکه ای [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 125-136]

ر

 • رؤیت‌گر حالت توسعهیافته قانون هدایت مود لغزشی مرتبه دوم نرم به‌همراه رؤیت‌گر اغتشاش در برابر اهداف دارای مانور بالا با زاویه برخورد معین [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 109-124]
 • رادار حرارتی انتخاب داکت مناسب جهت اختفا پرنده از دید رادار حرارتی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 223-234]
 • رهیافت فازی مبتنی بر رفتار هدایت برخط هواپیمای بی سرنشین جهت اجتناب از تهدیدهای شبکه ای [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 125-136]
 • روش تحلیلی بررسی دقت روش‌های غیردائم تحلیلی و شبه‌دائم در فرکانس کاسته مختلف و اثر تراکم‌پذیری و تصحیح آن بر این روش‌ها [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 45-61]
 • روش ذره درون سلول PIC تخمین شکل و موقعیت پوستة پلاسما در سیستم شتاب‌دهندةتراستر یونی الکترواستاتیکی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 7-16]
 • روش شبه‌دائم بررسی دقت روش‌های غیردائم تحلیلی و شبه‌دائم در فرکانس کاسته مختلف و اثر تراکم‌پذیری و تصحیح آن بر این روش‌ها [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 45-61]
 • ریزساختار بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ A356 پس از فرآیند پرسکاری در کانال های هم مقطع زاویه دار و شبیه سازی آن [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 17-28]
 • ریسک کمینه بهبود زمان تکمیل فرایند طراحی بالگرد ترابری با استفاده از روش مبتنی بر ماتریس تبدیل کار [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 109-123]
 • ریل و آرمیچر بررسی عددی همزمان اثرات مغناطیسی و آیرودینامیکی بر روی یک پرتابگر الکترومغناطیس با آرمیچر سبک بر روی شبکه متحرک غیریکنواخت [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 235-242]

ز

 • زاویه برخورد معین قانون هدایت مود لغزشی مرتبه دوم نرم به‌همراه رؤیت‌گر اغتشاش در برابر اهداف دارای مانور بالا با زاویه برخورد معین [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 109-124]
 • زمان کمینه تعقیب و اجتناب از عوارض زمین در زمان کمینه بر مبنای همواری دیفرانسیلی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 179-192]

س

 • سامانه حرکت‌ساز پیش‌بین دینامیک معکوس بازوی ماهر استوارت – گوف با کاربرد در سامانه های شبیه ساز پرواز [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 137-151]
 • سپر حرارتی تحلیل عددی و تجربی فناشوندگی در نازل‌های گرافیتی موتورهای سوخت جامد [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 17-28]
 • سختی بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ A356 پس از فرآیند پرسکاری در کانال های هم مقطع زاویه دار و شبیه سازی آن [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 17-28]
 • سکوی استوارت - گوف دینامیک معکوس بازوی ماهر استوارت – گوف با کاربرد در سامانه های شبیه ساز پرواز [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 137-151]
 • سیاست کاری بهبود زمان تکمیل فرایند طراحی بالگرد ترابری با استفاده از روش مبتنی بر ماتریس تبدیل کار [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 109-123]
 • سیستم توان فضاپیما معرفی مبدل چند خروجی SIMO و طراحی کنترل‌کنندة چندمتغیره به‌منظور به‌کارگیری در واحد ناوبری اینرسی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 125-139]
 • سیستم زمین - ماه ارزیابی مانور انتقال به مدار زمین ثابت با استفاده از جاذبة ماه [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 193-207]
 • سیستم شتاب‌دهنده تخمین شکل و موقعیت پوستة پلاسما در سیستم شتاب‌دهندةتراستر یونی الکترواستاتیکی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 7-16]
 • سیستم‌های دارای محدودیت کنترل طراحی قانون هدایت پیش‌بین در یک مساله هدایت دو بعدی با وجود محدودیت در شتاب ورودی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 169-178]
 • سیکل کاری معرفی مبدل چند خروجی SIMO و طراحی کنترل‌کنندة چندمتغیره به‌منظور به‌کارگیری در واحد ناوبری اینرسی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 125-139]
 • سینماتیک معکوس دینامیک معکوس بازوی ماهر استوارت – گوف با کاربرد در سامانه های شبیه ساز پرواز [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 137-151]

ش

 • شبکه‌های پتری مدلسازی منطقی کامپیوتر پرواز برای تشخیص عملکرد ناصحیح عملگرهای برقی – مکانیکی پرنده‌های بدون سرنشین با استفاده از شبکه‌های پتری [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 95-107]
 • شبیه‌ساز پرواز دینامیک معکوس بازوی ماهر استوارت – گوف با کاربرد در سامانه های شبیه ساز پرواز [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 137-151]
 • شبیه‌ساز عملکرد چند وظیفه‌ای خلبان مدلسازی ریاضی تعامل انسان ماشین در شبیه‌ساز عملکرد چند وظیفه‌ای خلبان با استفاده از تئوری اطلاعات [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 153-167]
 • شبیه‌سازی اجزای محدود تحلیل عددی و تجربی شکل‌دهی افزایشی دونقطه‌ای قطعات با هندسه پیچیده [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 29-39]
 • شبیه‌سازی عددی تخمین شکل و موقعیت پوستة پلاسما در سیستم شتاب‌دهندةتراستر یونی الکترواستاتیکی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 7-16]
 • شبیه سازی عددی بررسی اثر پارامترهای جریان بر توان خروجی میکروتوربین واحد توان کمکی بالگرد [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 243-255]
 • شکل‌دهی افزایشی ورق فلزی تحلیل عددی و تجربی شکل‌دهی افزایشی دونقطه‌ای قطعات با هندسه پیچیده [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 29-39]

ط

 • طرح ریزی مسیر هدایت برخط هواپیمای بی سرنشین جهت اجتناب از تهدیدهای شبکه ای [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 125-136]

ع

 • عملگرهای برقی - مکانیکی مدلسازی منطقی کامپیوتر پرواز برای تشخیص عملکرد ناصحیح عملگرهای برقی – مکانیکی پرنده‌های بدون سرنشین با استفاده از شبکه‌های پتری [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 95-107]

ف

 • فرم آزاد تحلیل عددی و تجربی شکل‌دهی افزایشی دونقطه‌ای قطعات با هندسه پیچیده [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 29-39]
 • فرود خودکار فرود خودکار پرنده بدون سرنشین با استفاده از بینایی ماشین [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 77-90]
 • فلای‌بای حول ماه ارزیابی مانور انتقال به مدار زمین ثابت با استفاده از جاذبة ماه [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 193-207]

ق

 • قانون هدایت طراحی قانون هدایت پیش‌بین در یک مساله هدایت دو بعدی با وجود محدودیت در شتاب ورودی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 169-178]

ک

 • کامپوزیت‌های پایه پلیمری بررسی خواص مکانیکی مواد مدرج پله‌ای پایه پلیمری تقویت شده با نانو لوله کربن با استفاده از آزمون خمش سه نقطه‌ای [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 67-76]
 • کاهش پسا مطالعة تجربی تضعیف موج ضربه‌ای درعدد ماخ 2/45 با آیرو - اسپایک پلاسما و مغناطیس [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 63-72]
 • کمپرسور محوری تحلیل الاستیک درام اسپول دوار FGM کمپرسور محوری در موتور توربین گاز هوایی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 55-66]
 • کنترل چندمتغیره معرفی مبدل چند خروجی SIMO و طراحی کنترل‌کنندة چندمتغیره به‌منظور به‌کارگیری در واحد ناوبری اینرسی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 125-139]
 • کنترل مود لغزشی مرتبه دوم نرم قانون هدایت مود لغزشی مرتبه دوم نرم به‌همراه رؤیت‌گر اغتشاش در برابر اهداف دارای مانور بالا با زاویه برخورد معین [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 109-124]
 • کنترل نظارتی مدلسازی منطقی کامپیوتر پرواز برای تشخیص عملکرد ناصحیح عملگرهای برقی – مکانیکی پرنده‌های بدون سرنشین با استفاده از شبکه‌های پتری [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 95-107]
 • کوادروتور فرود خودکار پرنده بدون سرنشین با استفاده از بینایی ماشین [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 77-90]

گ

 • گرافیت تحلیل عددی و تجربی فناشوندگی در نازل‌های گرافیتی موتورهای سوخت جامد [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 17-28]

م

 • ماتریس تبدیل کار بهبود زمان تکمیل فرایند طراحی بالگرد ترابری با استفاده از روش مبتنی بر ماتریس تبدیل کار [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 109-123]
 • ماتریس ساختار طراحی بهبود زمان تکمیل فرایند طراحی بالگرد ترابری با استفاده از روش مبتنی بر ماتریس تبدیل کار [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 109-123]
 • ماده FGM تحلیل الاستیک درام اسپول دوار FGM کمپرسور محوری در موتور توربین گاز هوایی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 55-66]
 • مافوق صوت مطالعة تجربی تضعیف موج ضربه‌ای درعدد ماخ 2/45 با آیرو - اسپایک پلاسما و مغناطیس [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 63-72]
 • مانور مداری ارزیابی مانور انتقال به مدار زمین ثابت با استفاده از جاذبة ماه [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 193-207]
 • مبدل SIMO معرفی مبدل چند خروجی SIMO و طراحی کنترل‌کنندة چندمتغیره به‌منظور به‌کارگیری در واحد ناوبری اینرسی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 125-139]
 • محفظه بررسی انتقال حرارت جابه‌جایی آزاد محفظة پرشده از نانوسیال با یک مانع با طول متغیر و تحت میدان مغناطیسی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 29-44]
 • مدار زمین ثابت ارزیابی مانور انتقال به مدار زمین ثابت با استفاده از جاذبة ماه [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 193-207]
 • مدل آسیب موضعی تعیین پاسخ خستگی تیر مدور کامپوزیتی با به‌کارگیری یک مدل نوین آسیب کوپلی پیشرو [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 83-94]
 • مدل آیرودینامیک ناپایای پیترز تحلیل ناپایداری فلاتر یک بال مرفینگ در جهت تغییر طول دهانه تحت تاثیر پارامترهای مختلف [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 7-16]
 • مدل جرم نقطه ای هدایت برخط هواپیمای بی سرنشین جهت اجتناب از تهدیدهای شبکه ای [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 125-136]
 • مدلسازی مدلسازی ریاضی تعامل انسان ماشین در شبیه‌ساز عملکرد چند وظیفه‌ای خلبان با استفاده از تئوری اطلاعات [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 153-167]
 • مدل سیگنال کوچک معرفی مبدل چند خروجی SIMO و طراحی کنترل‌کنندة چندمتغیره به‌منظور به‌کارگیری در واحد ناوبری اینرسی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 125-139]
 • مدیریت حرارت طراحی و تحلیل سیستم خنک کاری و مدیریت حرارت سامانه تولید توان یک پهپاد سبک مجهز به پیل سوختی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 257-269]
 • مشخصه‌های عملکردی بررسی اثرات خنک‌کاری لایه‌ای بر مشخصه‌های عملکردی یک توربین محوری [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 209-221]
 • معادلات اویلر بررسی دقت روش‌های غیردائم تحلیلی و شبه‌دائم در فرکانس کاسته مختلف و اثر تراکم‌پذیری و تصحیح آن بر این روش‌ها [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 45-61]
 • معادلات ماکسول بررسی عددی همزمان اثرات مغناطیسی و آیرودینامیکی بر روی یک پرتابگر الکترومغناطیس با آرمیچر سبک بر روی شبکه متحرک غیریکنواخت [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 235-242]
 • معادلات ناویراستوکس بررسی عددی همزمان اثرات مغناطیسی و آیرودینامیکی بر روی یک پرتابگر الکترومغناطیس با آرمیچر سبک بر روی شبکه متحرک غیریکنواخت [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 235-242]
 • معیار عملکرد مدلسازی ریاضی تعامل انسان ماشین در شبیه‌ساز عملکرد چند وظیفه‌ای خلبان با استفاده از تئوری اطلاعات [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 153-167]
 • مکانیک آسیب پیوسته تعیین پاسخ خستگی تیر مدور کامپوزیتی با به‌کارگیری یک مدل نوین آسیب کوپلی پیشرو [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 83-94]
 • مواد متخلخل بررسی تاثیر شکل حفرات بر میزان جذب انرژی ساختارهای مشبک دو بعدی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 41-53]
 • مواد مدرج پله‌ای بررسی خواص مکانیکی مواد مدرج پله‌ای پایه پلیمری تقویت شده با نانو لوله کربن با استفاده از آزمون خمش سه نقطه‌ای [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 67-76]
 • مواد مشبک بررسی تاثیر شکل حفرات بر میزان جذب انرژی ساختارهای مشبک دو بعدی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 41-53]
 • موتور توربین گاز هوایی تحلیل الاستیک درام اسپول دوار FGM کمپرسور محوری در موتور توربین گاز هوایی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 55-66]
 • موتور سوخت جامد تحلیل عددی و تجربی فناشوندگی در نازل‌های گرافیتی موتورهای سوخت جامد [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 17-28]
 • مورفولوژی حفره‌ها بررسی تاثیر شکل حفرات بر میزان جذب انرژی ساختارهای مشبک دو بعدی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 41-53]
 • میدان مغناطیسی مطالعة تجربی تضعیف موج ضربه‌ای درعدد ماخ 2/45 با آیرو - اسپایک پلاسما و مغناطیس [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 63-72]
 • میکروتوربین سولار T-62T-2A بررسی اثر پارامترهای جریان بر توان خروجی میکروتوربین واحد توان کمکی بالگرد [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 243-255]

ن

 • نامساوی ماتریسی خطی طراحی قانون هدایت پیش‌بین در یک مساله هدایت دو بعدی با وجود محدودیت در شتاب ورودی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 169-178]
 • نانوسیال بررسی انتقال حرارت جابه‌جایی آزاد محفظة پرشده از نانوسیال با یک مانع با طول متغیر و تحت میدان مغناطیسی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 29-44]
 • نانولوله‌های کربن بررسی خواص مکانیکی مواد مدرج پله‌ای پایه پلیمری تقویت شده با نانو لوله کربن با استفاده از آزمون خمش سه نقطه‌ای [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 67-76]
 • نانولوله‌های کربنی بررسی حساسیت نانومادة مرکب نانولولة کربنی - اپوکسی در کرنش‌سنجی با استفاده از تغییرات مقاومت الکتریکی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 73-81]
 • نانومادة مرکب بررسی حساسیت نانومادة مرکب نانولولة کربنی - اپوکسی در کرنش‌سنجی با استفاده از تغییرات مقاومت الکتریکی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 73-81]
 • نرخ انتقال حرارت بررسی انتقال حرارت جابه‌جایی آزاد محفظة پرشده از نانوسیال با یک مانع با طول متغیر و تحت میدان مغناطیسی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 29-44]
 • نرخ کرنش بررسی تاثیر شکل حفرات بر میزان جذب انرژی ساختارهای مشبک دو بعدی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 41-53]
 • نوسان پلانج بررسی دقت روش‌های غیردائم تحلیلی و شبه‌دائم در فرکانس کاسته مختلف و اثر تراکم‌پذیری و تصحیح آن بر این روش‌ها [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 45-61]
 • نیروی درگ بررسی عددی همزمان اثرات مغناطیسی و آیرودینامیکی بر روی یک پرتابگر الکترومغناطیس با آرمیچر سبک بر روی شبکه متحرک غیریکنواخت [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 235-242]

ه

 • هدایت پیش‌بین طراحی قانون هدایت پیش‌بین در یک مساله هدایت دو بعدی با وجود محدودیت در شتاب ورودی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 169-178]
 • هم‎نشانی مستقیم تعقیب و اجتناب از عوارض زمین در زمان کمینه بر مبنای همواری دیفرانسیلی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 179-192]
 • همواری دیفرانسیلی تعقیب و اجتناب از عوارض زمین در زمان کمینه بر مبنای همواری دیفرانسیلی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 179-192]
 • هواپیمای بدون سرنشین مدلسازی منطقی کامپیوتر پرواز برای تشخیص عملکرد ناصحیح عملگرهای برقی – مکانیکی پرنده‌های بدون سرنشین با استفاده از شبکه‌های پتری [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 95-107]
 • هواپیمای هوانوردی عمومی تدوین نرم‌افزار بهینه سازی طراحی برای یک نوع هواپیمای هوانوردی عمومی با نگرش چندموضوعی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 91-107]