نویسنده = محمد شفیعی دهج
1. بررسی انتقال حرارت جابه‌جایی آزاد محفظة پرشده از نانوسیال با یک مانع با طول متغیر و تحت میدان مغناطیسی

دوره 8، شماره 1، بهار 1398، صفحه 29-44

علیرضا عرب سلغار؛ محمد شفیعی دهج؛ مهدی داودیان