شماره جاری: دوره 8، شماره 1، بهار 1398 
2. تحلیل عددی و تجربی فناشوندگی در نازل‌های گرافیتی موتورهای سوخت جامد

صفحه 17-28

عیسی دانش فر؛ محمد مهدی دوستدارر؛ محمد امینی؛ حمید فاضلی