بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ث

 • ثقفیان، محسن [1] عضو هیات علمی / دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

ج

ح

 • حاجی جعفری، محمد [1] دانشجوی دکتری / گروه هوافضا، دانشکدة علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران، تهران
 • حبیب‌نیا رمی، مهدی [1] دانشجوی کارشناس ارشد / دانشکدة علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران
 • حدادپور، حسن [2] عضو هیات علمی / دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف
 • حیدری، کاظم [1] دانشجوی دکتری / دانشگاه تربیت مدرس
 • حیدری، محمدمهدی [1] عضو هیات علمی / مجتمع دانشگاهی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
 • حسنی، احسان [1] دانشجوی کارشناسی ارشد / دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 • حسنی، بهروز [1] عضو هیات علمی / دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • حسنی، مهدی [1] دانشجوی دکتری / دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 • حسین پور، جاوید [1] کارشناس ارشد / دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران
 • حسین‌پور، جواد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد / دانشکده هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 • حقیقی، حسن [1] دانشجوی دکتری / مجتمع دانشگاهی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
 • حمیدی، معصومه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد / پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران
 • حوایی، محسن [1] دانشجوی کارشناسی ارشد / دانشکدة مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

خ

د

ذ

 • ذاکری، منیژه [1] عضو هیات علمی / دانشکدة مهندسی فناوری‌های نوین، دانشگاه تبریز
 • ذاکری، منیژه [1] عضو هیات علمی / دانشکده مهندسی فناوری‌های نوین، دانشگاه تبریز
 • ذاکری، مهناز [1] عضو هیات علمی / آزمایشگاه تحقیقاتی سازه های پیشرفته، دانشکدة مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 • ذاکری، مهناز [1] عضو هیات علمی / دانشکدة مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 • ذاکری، مهناز [1] عضو هیات علمی / دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 • ذاکری، مهناز [1] عضو هیات علمی / دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی
 • ذبیح پور، محمود [1] عضو هیات علمی / مجتمع دانشگاهی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

ر

ز

 • زارع، هادی [1] دانشجوی دکتری / دانشکده مهندسی هوافضا، ‌دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین‌طوسی
 • زارع، هادی [2] عضو هیات علمی / دانشکدة علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران
 • زارع، هادی [1] دانشجوی دکتری / دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف
 • زمانی، احسان [1] عضو هیات علمی / گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه شهرکرد
 • زمانی، جمال [2] عضو هیات علمی / دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 • زمانی، محمدرضا [1] دانشجوی دکتری / دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 • زنجیریان، ابراهیم [1] عضو هیات علمی / پژوهشکده سامانه‌های حمل و نقل فضایی، پژوهشگاه فضایی ایران
 • زنگنه، حامد [1] دانشجو کارشناسی ارشد / دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

س

ش

ص

ض

 • ضمیری، امین [1] کارشناس ارشد / دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

ط

 • طائی، حجت [1] عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی مالک اشتر
 • طیبی رهنی، محمد [3] عضو هیات علمی / دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف
 • طربی، عباس [1] عضو هیات علمی / مجتمع دانشگاهی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
 • طریحی، محمدرضا [1] دانشجوی دکتری / پژوهشکدة مخابرات، مجتمع دانشگاهی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
 • طلوعی، علیرضا [1] عضو هیات علمی / دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده فناوری های نوین
 • طهوری، مالک [1] دانشجوی دکتری / دانشکدة مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر، تهران

ع

 • عابدی نژاد، محمد صادق [1] دانشجوی دکتری / دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • عالمی پروین، سینا [1] کارشناس ارشد / دانشکدة فنی و مهندسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز
 • عباسی، ثاراله [1] عضو هیات علمی / دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی اراک
 • عباسی، مجید [1] دانشجوی دکتری / مجتمع دانشگاهی برق و الکترونیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران
 • عباسی، یوسف [1] عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی مالک اشتر
 • عباسی، یوسف [1] دانشجوی دکتری / دانشکدة مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 • عبدی، بیژن [1] دانشجوی دکترا / مجتمع دانشگاهی مکانیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
 • عبدالهی، سهیلا [1] عضو هیات علمی / پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • عبدالهی‌پور، سهیلا [1] عضو هیات علمی / پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • عدمی، محمود [1] عضو هیات علمی / مجتمع دانشگاهی مکانیک و هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
 • عربی، حسین [1] عضو هیات علمی / دانشکدة مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • عربیان آرانی، علی [1] دانشجوی دکتری / دانشکدة مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس
 • عرب سلغار، علیرضا [1] عضو هیات علمی / دانشکدة مهندسی مکانیک، دانشگاه ولی عصر (عج)، رفسنجان
 • عسکری، عبدالرضا [1] دانش آموختة دکترای / دانشکدة مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • عطایی، ابراهیم [1] کارشناس ارشد / گروه پژوهشی شیمی، پژوهشکده سامانه‌های حمل و نقل فضایی، پژوهشگاه فضایی ایران، سازمان فضایی ایران
 • عظیمی، اتابک [1] کارشناس ارشد / دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران
 • عظیمی، میثم [1] عضو هیات علمی / دانشگاه علم و فناوری مازندران
 • عظیمی راد، وحید [1] عضو هیات علمی / دانشکدة مهندسی فناوری‌های نوین، دانشگاه تبریز
 • عفیفی، احمد [1] عضو هیات علمی / مجتمع دانشگاهی برق و الکترونیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
 • علیپور، کریم [1] کارشناس ارشد / مجتمع دانشگاهی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
 • علیزاده، علی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد / دانشکدة مهندسی فناوری‌های نوین، دانشگاه تبریز
 • علیزاده پهلوانی، محمد رضا [1] عضو هیات علمی / مجتمع دانشگاهی برق و الکترونیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
 • عندلیب، امیر [1] کارشناس ارشد / دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

غ

 • غفاری، ولی اله [1] عضو هیات علمی / گروه مهندسی برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه خلیج فارس
 • غلامی، امیر [1] دانشجوی دکترای / دانشکدة مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • غیور، مصطفی [1] عضو هیات علمی / دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

ف

 • فاضلی، حمید [1] عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی مالک اشتر
 • فاضلی، حمید [1] عضو هیات علمی / دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
 • فانی صابری، فرهاد [1] دکترای مهندسی برق/ دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • فتاحی ثانی، محمد [1] کارشناس ارشد / گروه مهندسی برق الکترونیک، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز
 • فتحعلی، مانی [1] عضو هیات علمی / دانشکدة مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 • فتحعلی، مانی [1] عضو هیات علمی / دانشکدة مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه ‌نصیرالدین طوسی
 • فرجی، محمد [1] کارشناس ارشد / مجتمع دانشگاهی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک ‌اشتر
 • فرح بخش، حسن [1] کارشناس ارشد / دانشکدة فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب
 • فرخی، رضا [1] کارشناس ارشد / دانشکدة مهندسی مکانیک، دانشگاه گیلان، رشت
 • فرسادی، تورج [1] کارشناس / دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف
 • فرقدانی، محمد حسین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد / دانشکده مهندسی هوا فضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
 • فرهادی‌آذر، روزبه [1] کارشناس ارشد / دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف
 • فرهادی آذر، روزبه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد / دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف
 • فیضیان، مهدی [1] کارشناس ارشد / مجتمع دانشگاهی مکانیک و هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
 • فضلی خانی، سعید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد / دانشکدة علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران
 • فکور، مهدی [2] عضو هیات علمی / دانشکدة علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران
 • فکور، مهدی [1] عضو هیات علمی / گروه هوافضا، دانشکدة علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران

ق

ک

ل

 • لامعی، سعید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک / دانشکدة مهندسی فناوری‌های نوین، دانشگاه تبریز

م

ن

و

ه

ی

 • یادگاری، مهدی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد / پژوهشگاه فضایی ایران، پژوهشکده سامانه های فضانوردی
 • یاوری، احسان [1] دانشجوی کارشناسی ارشد / دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 • یدالهی، میلاد [1] دانشجوی دکتری هوافضا / پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • یزدی زاده، علیرضا [1] عضو هیات علمی / گروه کنترل، دانشکده برق، دانشگاه شهید بهشتی
 • یکانه نجف آباد، زهرا [1] کارشناس ارشد / مجتمع دانشگاهی هوافضا، دانشگاه صنعتی ملک اشتر
 • یوسفی، ام البنین [1] عضو هیات علمی / دانشکدة مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
 • یوسفی، شهرام [1] دانشیار، مجتمع دانشگاهی مکانیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اصفهان، ایران.
 • یوسفی، شهرام [3] عضو هیات علمی / مجتمع دانشگاهی مکانیک و هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر