اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مهران نصرت الهی

دانشیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

mnosratollahigmail.com

سردبیر

دکتر شهرام یوسفی

دانشیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

yousefi100mut-es.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر ناصر احسانی قمیشلویی

استاد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

nase_ehsanyahoo.com

دکتر فیروز بختیاری نژاد

استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

baktiariaut.ac.ir

دکتر جعفر روشنیان

استاد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

roshaniankntu.ac.ir

دکتر جمال زمانی اشنی

استاد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

zamanikntu.ac.ir

دکتر مهدی مرتضوی

دانشیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

mortazaviaut.ac.ir

دکتر سیدحسین ساداتی

دانشیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

hsadatiaut.ac.ir

دکتر محمود عدمی

دانشیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

adamimut-es.ac.ir

دکتر شهرام یوسفی

دانشیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

yousefi100mut-es.ac.ir

دکتر حسین خدارحمی

دانشیار، دانشگاه امام حسین (ع)

hkhdrhmiihu.ac.ir

دکتر سعید شکرالهی

دانشیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

s_shokrollahiyahoo.com