دانش و فناوری هوافضا (ASSTJ) - فرایند پذیرش مقالات