نویسنده = امیررضا کوثری
رفع تداخل و عدم برخورد سه بعدی بین چندین پرنده براساس اولویت پروازی با استفاده از نظریه بازی

دوره 9، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 49-62

مسعود میرزایی تشنیزی؛ امیررضا کوثری؛ سعید شاخصی


بهبود زمان تکمیل فرایند طراحی بالگرد ترابری با استفاده از روش مبتنی بر ماتریس تبدیل کار

دوره 8، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 109-123

محمد حاجی جعفری؛ امیررضا کوثری؛ مهدی فکور


توسعة طراحی سیستمی یک ماهوارة مکعبی با استفاده از روش ماتریس ساختار طراحی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 33-45

امیررضا کوثری؛ مهدی فکور؛ شیدوش وکیلی‌پور؛ وحید بهلوری


محاسبة طول عمر بالستیکی ماهواره توسط روش‌های عددی تحت تأثیر زاویة حمله و گشتاورهای ائرودینامیکی

دوره 3، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 7-18

امیررضا کوثری؛ مرضیه دولت‌آبادی فراهانی؛ مهدی فکور؛ محمدعلی امیری آتشگاه