کلیدواژه‌ها = ماتریس ساختار طراحی
بهبود زمان تکمیل فرایند طراحی بالگرد ترابری با استفاده از روش مبتنی بر ماتریس تبدیل کار

دوره 8، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 109-123

محمد حاجی جعفری؛ امیررضا کوثری؛ مهدی فکور


توسعة طراحی سیستمی یک ماهوارة مکعبی با استفاده از روش ماتریس ساختار طراحی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 33-45

امیررضا کوثری؛ مهدی فکور؛ شیدوش وکیلی‌پور؛ وحید بهلوری