مطالعه رفتار خمشی تورق در صفحه کامپوزیتی دایروی با استفاده از تئوری تغییرشکل برشی مرتبه سوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مهندسی هوافضا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.

چکیده

سازه‌های کامپوزیتی به دلیل ویژگی‌های عالی نظیر انعطاف پذیری و نسبت استحکام به وزن بالا و همچنین اهمیتی که در صنایع دارند، همواره مورد توجه قرار گرفته‌اند. کیفیت کامپوزیت‌ها در اثر عیوبی که در آن‌ها حین تولید یا بارگذاری بوجود می‌آید، کاهش می‌یابد. عیب تورق که یکی از مهمترین و متداول‌ترین عیوب موجود در کامپوزیت‌ها می‌باشد، ممکن است تحت بارگذاری نظیر بارگذاری خمشی با رشد نیز همراه باشد که این خود باعث ایجاد شکست در کامپوزیت‌ها می‌شود. در این تحقیق رشد تورق یک صفحه‌ی کامپوزیتی دایره‌ای مورد بررسی قرار گرفت. هندسه‌ی تورق دایره‌ای شکل و بارگذاری از نوع خمشی فرض شد. معادلات غیرخطی حاکم ابتدا با در نظر گرفتن تئوری تغییرشکل برشی مرتبه سوم بدست آمدند و سپس با استفاده از روش هموتوپی طیفی حل ‌شدند. علاوه براین، اثرات شعاع و عمق تورق روی نرخ رهایش انرژی بررسی گردید و مشاهده شد که با افزایش شعاع تورق، نرخ رهایش انرژی تا شعاع تورق بحرانی 7/0 افزایش یافته و سپس کاهش می‌یابد. همچنین با افزایش عمق تورق از 14/0 به 48/0 نرخ رهایش انرژی افزایش می‌یابد. نتایج این تحقیق مطابقت خوبی را با نتایج اجزای محدود و نتایج تحلیلی دیگر نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of bending behavior of delamination in circular composite plate using third order shear deformation theory

نویسندگان [English]

  • mehdi mondali 1
  • Ahmad Haghani 2
1 Department of Aerospace Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Mechanical Engineering, Faculty of Technical Engineering, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.
چکیده [English]

The composite structures have many applications in military, aerospace, marine, transportation, and sporting goods industries where the strength to weight performance of the structure is especially important. The quality and strength of composite plates are always decreased due to defects arisen during construction and service. One of the important and most common defects in composite plates is delamination and its propagation. In the present research the delamination propagation of a composite circular plate is investigated. The geometry of delamination is also assumed to be circular and the plate is subjected to a bending load. The nonlinear governing equations are first obtained using third order shear deformation theory. Then, these equations are coded and solved using spectral homotopy analysis method (SHAM). Moreover, the effects of radius and depth of the delamination on energy release rate are studied. It can be seen that the radius of delamination increases, the strain energy release rate increases to a critical radius 0.7 and then decreases. Also, with increasing delamination depth from 0.14 to 0.48, the the strain energy release rate increases. The results of the present research are in good agreement with the FE results and also the available analytical results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Composite circular plate
  • circular delamination
  • third order shear deformation theory
  • spectral homotopy analysis method (SHAM)