طراحی بهینه سامانه کنترل پیشرانش تک مؤلفه‌ای‏ آب‌اکسیژنه برای یک سامانه انتقال مداری ماهواره تحت عدم قطعیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه زابل

چکیده

در نظر گرفتن عدم قطعیت یک بخش جداناپذیر در مسائل طراحی صنعتی و نزدیک به واقعیت است. در نظر نگرفتن این عدم قطعیت‏ها در طراحی می‏تواند منجر به کاهش کارایی سامانه و حتی بدتر در برخی از مسائل موجب شکست مأموریت به طور کامل شود. در پژوهش حاضر به پیاده‏ سازی یکی از روش‏های طراحی تحت عدم قطعیت یعنی بهینه‌سازی بدترین حالت برای طراحی یک سامانه پیشرانش تک مؤلفه‌ای آب‌اکسیژنه پرداخته شده است. روش پیشنهادی در این پژوهش شامل دو نوع عدم قطعیت شناختی و غیر شناختی نیز می‏شود. این روش با جداسازی پارامترها و متغیرهای طراحی برای هر سه نوع بیان عدم‏قطعیت تنک،تک بازه و چند بازه‏ای به جستجوی نقطه بهینه به کمک الگوریتم ژنتیک می‏پردازد. طراح در انتخاب نوع توزیع بی‌تأثیر بوده و نوع توزیع بسته به داده‏ها‏ی موجود تعیین می‏شود. به‌عبارت‌دیگر حتی عدم قطعیت در نوع توزیع و پارامترهای آن نیز مدنظر قرار گرفته است. همچنین برای تخمین پارامترهای توزیع از روش مبتنی بر حداکثر درست‏نمایی استفاده می ‏شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimal Design of Monopropellant Hydrogen Peroxide Propulsion Control System for a Satellite Orbital Transfer System under Uncertainty

نویسندگان [English]

  • mohammad fatehi 1
  • Alireza Toloei 1
  • behroz keshtegar 2
1 Shahid Beheshti University
2 Department of Civil Engineering University of Zabol
چکیده [English]

Considering uncertainty is an Inseparable part of industrial design and close to real issues. Ignoring these uncertainties in design can reduce system performance and even worse lead to failing the mission completely in some cases. In the present study, one of the design methods under uncertainty, namely the worst-case optimization for the design of a hydrogen peroxide monopropellant propulsion system, has been implemented. The proposed method in this study includes two types of epistemic and aleatory uncertainty. This method searches for the optimal point using the genetic algorithm by separating design parameters and variables for all three types of sparse points, single-interval, and multi-interval uncertainty representations. The designer is ineffective in choosing the type of distribution and the type of distribution is determined depending on the available data. In other words, even uncertainty in the type of distribution and its parameters has been considered. Also, the method of maximum likelihood-based is used to estimate the distribution parameters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Design under uncertainty
  • Worst-Case optimization
  • hydrogen peroxide propulsion system
  • Epistemic Uncertainty
  • Interval data uncertainty