تحلیل الاستیک درام اسپول دوار FGM کمپرسور محوری در موتور توربین گاز هوایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مجتمع دانشگاهی مکانیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اصفهان، ایران.

2 دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی مکانیک و هوافضا، اصفهان، ایران.

3 کارشناس ارشد، مجتمع دانشگاهی مکانیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اصفهان، ایران.

چکیده

در این پژوهش حل تحلیلی دقیقی برای درام اسپول کمپرسور محوری یک موتور توربین گاز جهت محاسبه تنش‌ها، کرنش‌ها و جابجایی‌ها انجام شده است. تحلیل انجام شده در دو حالت مختلف یکی درام از جنس همگن و دیگری ماده هدفمند (FGM) تحت نیروی گریز از مرکز ناشی از دوران و بارگذاری یکنواخت شعاعی در سطوح داخلی و خارجی انجام گرفته است. در حالت FGM خواص ماده شامل مدول یانگ و چگالی در راستای شعاع اسپول متغیر هستند. از تغییرات ضریب پواسون به علت ناچیز بودن بازه تغییرات آن صرف نظر شده است. تنش‌ها و جابجایی‌های حاصل برای ماده همگن و ماده FGM با ضرایب غیرهمگن مختلف محاسبه شده است. نتایج نشان می‌دهند استفاده از ماده‌ی FGM با ضریب مناسب نسبت به همگن، می‌تواند منجر به بهبود قابل توجه ضریب اطمینان و کاهش جابجایی­ها، کرنش‌ها و تنش‌های اسپول مدنظر گردد. از سوی دیگر انتخاب ضریب  FGM نامناسب می‌تواند باعث کاهش ضریب اطمینان و حتی شکست در سازه گردد. برای اسپول خاص بررسی شده، تنش‌های ایجاد شده در اسپول FGM برای حالتی که ضرایب غیرهمگن منفی در نظر گرفته شده است، کمتر از حالت همگن بوده و باعث شکست سازه می‌شود، در حالی‌که ضریب اطمینان هنگام استفاده از ضرایب مثبت نسبت به حالت همگن بهبود و جابجایی‌ها کاهش یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Elastic analysis of the rotating FGM spool drum of the axial compressor in aero gas turbine engine

نویسندگان [English]

  • Sahram Yousefi 1
  • Behrooz Shahriari 2
  • Mohammad soheil Sadeghinezhad 3
1 Department of Mechanical Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Isfahan, Iran.
2 Department of Mechanical Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Isfahan, Iran.
3 Department of Mechanical Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

In this paper, an exact analysis of a axial compressor’s spool of a gas turbine engine has been presented to calculate stresses, strains and displacements. Spool analysis is investigated for both homogeneous and functionally graded material (FGM) states and spool is subjected to centrifugal force and uniform radial loadings at internal and external surfaces. In FGM state, materal properties including Young's modulus and density considered variable along the radius direction. Because the Poisson’s ratio variation ranges are insignificant, it considered constant for all states. Stresses, strains and displacements for both homogeneous and FGM with different non-homogeneous coefficients has been calculated. The results shown that using FGM material with suitable non-Homogeneous coefficient can lead to significant improvement in spool’s safety factor and reduction of displacements, strains and stresses in comparison with homogeneous state. On the other hand, using inappropriate FGM coefficients can lead to safety factor reduction and even structure failure. For particular investigated spool, calculated stresses in FGM with negative coefficients are less than homogeneous state and can cause failure in spool, while improvement in safety factor and displacements reduction observed using FGM with positive coefficients in comparison with homogeneous state.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aero gas turbine engine
  • Axial compressor
  • rotating spool drum
  • FGM
  • Elastic analysis
[1] Ii, AE. Love, a Treatise on the Mathematical Theory of Elasticity. Dover Publications, Inc., New York, NY, 1944.

[2] Landau, LD and EM Lifshitz. P. 22, Theory of    Elasticity. Pergamon Press, New York, 1970.

[3] Nadai, Arpad. "Theory of Flow and Fracture of Solids, V. 2."  (1950).

[4] Sechler, Ernest Edwin. Elasticity in Engineering.   Dover Publications, 1952.

[5] Timoshenko, SP and JN Goodier. The Ory of Elas Tic Ity, 3rd Edi Tion. McGraw-Hill, New York, 1970.

[6] Volterra, Enrico and JH Gaines. Advanced Strength of Materials. Prentice-Hall, 1971.

[7] Schmid, Steven R, Bernard J Hamrock, and Bo O Jacobson. Fundamentals of Machine Elements: Si Version. CRC Press, 2014.

[8] Hearn, Edwin John. Mechanics of Materials 2: The Mechanics of Elastic and Plastic Deformation of Solids and Structural Materials. Butterworth-Heinemann, 1997.

[9] Nejad, Mohammad Zamani and Parisa Fatehi. "Exact Elasto-Plastic Analysis of Rotating Thick-Walled Cylindrical Pressure Vessels Made of Functionally Graded Materials." International Journal of Engineering Science 86 (2015): 26-43.

[10] P. G. Hodge Jr, M. Balaban, Elastic—plastic analysis of a rotating cylinder, International Journal of Mechanical Sciences, Vol. 4, No. 6, pp. 465-476, 1962.

[11] Hodge Jr, PHILIP G and MARTIN Balaban. "Elastic—Plastic Analysis of a Rotating Cylinder." International Journal of Mechanical Sciences 4, no. 6 (1962): 465-76.

[12] Tutuncu, Naki and Murat Ozturk. "Exact Solutions for Stresses in Functionally Graded Pressure Vessels." Composites Part B: Engineering 32, no. 8 (2001): 683-86.

[13] Tarn, Jiann-Quo. "Exact Solutions for Functionally Graded Anisotropic Cylinders Subjected to Thermal and Mechanical Loads." International Journal of Solids and Structures 38, no. 46-47 (2001): 8189-206.

[14] Cheng, Zhen-Qiang and S Kitipornchai. "Exact Bending Solution of Inhomogeneous Plates from Homogeneous Thin-Plate Deflection." AIAA journal 38, no. 7 (2000): 1289-91.

[15] Jabbari, M, S Sohrabpour, and MR Eslami. "Mechanical and Thermal Stresses in a Functionally Graded Hollow Cylinder Due to Radially Symmetric Loads." International Journal of Pressure Vessels and Piping 79, no. 7 (2002): 493-97.

[16] Mack, Werner. "Rotating Elastic-Plastic Tube with Free Ends." International Journal of Solids and Structures 27, no. 11 (1991): 1461-76.

[17] Anani, Yavar and Gholam Hosein Rahimi. "Stress Analysis of Rotating Cylindrical Shell Composed of Functionally Graded Incompressible Hyperelastic Materials." International Journal of Mechanical Sciences 108 (2016): 122-28.

[18] Arefi, Mohammad, Iman Nahas, and Majid Abedi. "Thermo-Elastic Analysis of a Rotating Hollow Cylinder Made of Arbitrary Functionally Graded Materials." Journal of Theoretical and Applied Mechanics 45, no. 4 (2015): 41-60.

[19] Nejad, Mohammad Zamani and Azam Afshin. "Thermoelastic Transient Response of Rotating Thick Cylindrical Shells under General Boundary Conditions." International Research Journal of Applied and Basic Sciences 4, no. 9 (2013): 2796-809.

[20] Horgan, CO and AM Chan. "The Pressurized Hollow Cylinder or Disk Problem for Functionally Graded Isotropic Linearly Elastic Materials." Journal of Elasticity 55, no. 1 (1999): 43-59.

[21] Khoshgoftar, MJ, GH Rahimi, and M Arefi. "Exact Solution of Functionally Graded Thick Cylinder with Finite Length under Longitudinally Non-Uniform Pressure." Mechanics Research Communications 51 (2013): 61-66.

[22] Ghannad, Mehdi, Gholam Hosein Rahimi, and Mohammad Zamani Nejad. "Elastic Analysis of Pressurized Thick Cylindrical Shells with Variable Thickness Made of Functionally Graded Materials." Composites Part B: Engineering 45, no. 1 (2013): 388-96.

[23] Zamani Nejad, Mohammad, Mehdi Jabbari, and Mehdi Ghannad. "A Semi-Analytical Solution for Elastic Analysis of Rotating Thick Cylindrical Shells with Variable Thickness Using Disk Form Multilayers." The Scientific World Journal 2014 (2014).

[24] Jalali, Mohammad Hadi, Behrooz Shahriari, “Elastic Stress Analysis of Rotating Functionally Graded Annular Disk of Variable Thickness Using Finite Difference Method.” Mathematical Problems in Engineering, (2018).
[25] Shahriari, Behrooz, Mohammad Hadi Jalali, and MR Karamooz Ravari, “Vibration analysis of a rotating variable thickness bladed disk for aircraft gas turbine engine using generalized differential quadrature method.” Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G: Journal of Aerospace Engineering 231, no. 14, 2739 – 2749.

[26] شهریاری، بهروز، شهرام یوسفی، مهدی تاجداری و محمدرضا کارآموز. "طراحی بهینه سازه بلیسک توربین در روتور یک موتور مینی‌توربوجت." دوفصلنامه دانش و فناوری هوافضا، ص.83-98.

[27] Vullo, V., F., Vivio, Rotors: stress analysis and design, Mechanical Engineering Series, Springer, 2013.