نویسنده = زهرا یکانه نجف آباد
1. هدایت صریح بازگشت به جو با طراحی مسیر بهینه مقید

دوره 5، شماره 3 (ویژه نامه)، پاییز و زمستان 1395، صفحه 19-29

زهرا یکانه نجف آباد؛ رضا اسماعیل زاده اول