تحلیل دینامیکی فرآیند گذرای موتور سوخت مایع RL-10

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

2 عضو هیات علمی / دانشکده هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

در این پژوهش به بررسی فرآیند گذرا در موتور های سوخت مایع با سیکل انبساطی پرداخته شده است. بدین منظور موتور انبساطی RL-10، به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شده است. در موتورهای سیکل انباسطی به دلیل استفاده از سیال عبوری از مسیر انتقال حرارت در سیستم خنک کاری به جای بهره مندی از مولد گاز برای به حرکت در آوردن توربین، فرآیند راه-اندازی دارای پیچیدگی های خاصی است. این فرآیند توسط شیرآلات کنترلی مدیریت می‌شود. شناخت اثر فرآیند و ترتیب زمانی باز و بسته شدن شیر ها در تحلیل این نوع سیستم ها حائز اهمیت است. در این مقاله ابتدا به مدل دینامیکی موتور انبساطی توسعه و با استفاده از نتایج تست تجربی مورد اعتبار سنجی قرار گرفت. در پایان با استفاده از این مدل اقدام به بررسی اثر باز و بسته شدن شیرها بر رفتار دینامیکی موتور با اندازه گیری مشخصه های زمانی سیستم، گردید. این بررسی نشان داد فرآیندو ترتیب باز و بسته شدن شیرها در مسیر اکسید کننده در این نوع موتورها از اهمیت بسزایی برخوردار است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of dynamic transition process in RL-10 liquid rocket engine

نویسندگان [English]

  • Mohammad Amin Eskandari 1
  • hassan karimi 2
1 Department of Aerospace Engineering, K.N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran
2 Professor, Aerospace Engineering Department, K. N. Toosi University of Technology, Tehran
چکیده [English]

In this research study the transient process in expansion cycle rocket engines. For this purpose, the RL-10 expansion cycle rocket engines has been selected as the study sample. In expansion cycle engines, the start-up process is complex due to the use of fluid passing through the heat transfer path in the cooling system instead of using the gas generator to move the turbine. This process is managed by control valves.It is important to know the effect of the process and the timing of the opening and closing of the valves in the analysis of this type of system. In this paper, the dynamic model of the expansion cycle rocket engines was first developed and validated using experimental test results.Finally, using this model, the effect of valve opening and closing on the dynamic behavior of the motor was measured by measuring the time characteristics of the system.This study showed that the process and order of opening and closing valves in the oxidizing path in expansion cycle rocket engine is very important.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Simulation
  • Expander Cycle
  • Nonlinear Mathematical Model
  • Control Valve
  • Response time