بررسی تجربی تأثیر استفاده از ذرات نانواکسید آهن بر عملکرد و آلایندگی موتور اشتعال جرقه ای با سوخت دوگانه بنزین در ترکیب با دی متیل اتر و سوخت پایه بنزین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مکانیک دانشگاه ارومیه

2 عضو هیات علمی / دانشگاه ارومیه

3 گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه ارومیه، ارومیه

چکیده

در پژوهش حاضر برای تعیین مشخصه های عملکردی و آلایندگی موتورهای اشتعال جرقه ای استفاده از سوختهای ترکیبی بنزین با دی متیل اتر و نانوکاتالیست اکسید آهن در موتور اشتعال جرقه ای با سوخت پایه بنزین مورد مطالعه قرار گرفته است. برای رسیدن به حالت پایداری در مراحل تست های تجربی، دمای آب و روغن موتور قبل از هر تست موتور اشتعال جرقه ای EF7 در دور موتور rpm2800 در حدود 10 تا 15 دقیقه کارکرده تا قسمت های مختلف موتور به حالت پایا برسد. تست ها در شرایط بار کامل و دور موتور rpm2800 و بین گشتاورهای 0 تا N.m100 انجام گرفته است. توان خروجی و مصرف سوخت وبژه موتور، با ترکیب بنزین با ده درصد دی متیل اتر به ترتیب 22/5 درصد و 24/28 درصد افزایش و در حالت بنزین در ترکیب با ده درصد دی متیل اتر و ppm10 افزودنی نانواکسید آهن به ترتیب 04/9 درصد افزایش 19/5 درصد کاهش و در حالت بنزین در ترکیب با ده درصد دی متیل اتر و ppm20 افزودنی نانواکسید آهن به ترتیب 93/13 درصد افزایش و 08/11 درصد کاهش در مقایسه با سوخت پایه بنزین داشته است. آلاینده ها برای سوخت ترکیبی بنزین با نانوذرات اکسید آهن کاهش یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental investigation the effect of Fe3O4 nanoparticle on the performance and emission of SI gasoline fueled with mixture of dimethyl ether and gasoline

نویسندگان [English]

  • mohsen shirnezhad 1
  • Samad Jafarmadar 2
  • shahram Khalilarya 3
  • javad kheyrollahi 3
1 phd Student, Mechanical Department Engineering, Urmia University, Urmia, Iran.
2 Professor, Mechanical Department Engineering, Urmia University, Urmia, Iran.
3 Mechanical Department Engineering, Urmia University, Urmia, Iran.
چکیده [English]

In the present work, in order to improve performance characteristics such as power output and reduce fuel consumption in spark ignition engines and engines used in the aerospace industry, combined gasoline fuels with dimethyl ether and iron oxide nano catalysts that can be synthesized at lower prices than other catalysts , Has been studied in a gasoline spark ignition engine. In order to achieve the steady state in the experimental stages, the temperature of the water and engine oil before each test of the EF7 spark ignition engine at engine speed of 2800 rpm is about 10 to 15 minutes to reach the various parts of the engine. The tests are carried out at full load conditions and engine speed rpm 2800 and between torques 0 to N.m 100. The output power and fuel consumption of the engine, with the combination of gasoline with 10% of the dimethyl ether, increased by 22.5% and 28.28% respectively, and in the case of gasoline in combination with 10% of dimethyl ethyl and 10ppm of iron oxide nano additive, lead to output power 19.44% increased and fuel consumption 19.5% reduced. in the case of gasoline in combination with 10% of dimethyl ether and 20ppm nano additive of iron oxide lead to output power 13.93% increased and fuel consumption 11.08% reduced, compared to the base fuel gasoline. emissions have also been reduced by combined fuel with iron oxide nano catalysts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Combined fuel
  • Performance tests
  • Emission tests
  • Nano iron oxide. Dimethyl ether