مدل تحلیلی برای پیش بینی توزیع تنش در کامپوزیت های لاستیکی تقویت شده با الیاف آرامید با در نظر گرفتن فاز واسط

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه مهندسی هوافضا، دانشکده فنی و مهندسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

این مقاله با استفاده از مدل سه فازی مایکرومکانیک با تقویت کننده کوتاه و فاز واسط، به تحلیل تنش در کامپوزیت های لاستیکی تقویت شده با الیاف آرامید می پردازد. با توجه به اهمیت فاز واسط در این نوع کامپوزیت ها از مدل اصلاح شده عقب افتادگی برشی و تکنیک تقویت کننده مجازی به منظور بررسی مکانیزم انتقال بار و توزیع تنش استفاده شده است. نتایج به دست آمده از مدل تحلیلی بیانگر این است که حداکثر تنش کششی در مرکز الیاف وجود دارد در حالی که تنش برشی میان رویه در انتهای الیاف به بیشترین مقدار خود می‌رسد. در این مدل خواص مکانیکی فاز واسط نظیر مدول الاستیک با متوسط گیری از خواص مکانیکی متغیر شعاعی حاصل می گردد. اثرات نسبت مدول، نسبت منظری، ضخامت و مدول الاستیک فاز واسط بر توزیع تنش محوری و برشی مورد بررسی قرار گرفته است. اهمیت این کار در مقایسه با مدل های ارائه شده قبلی این است که با استفاده از تکنیک تقویت کننده مجازی برای مدل مایکرومکانیک سه فازی با الیاف کوتاه می‌‌توان با تعیین توزیع تنش در ناحیه زمینه به خواص مکانیکی کامپوزیت دست یافت. همچنین با مدلسازی المان محدود مدل سه فازی مایکرومکانیک به صورت تمام پیوسته و مقایسه نتایج حاصل با نتایج مدل تحلیلی سازگاری و تطابق خوبی مشاهده می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analytical model for prediction of stress distribution in aramid fiber reinforced rubber composites considering interphase

نویسندگان [English]

  • mohammad hassan zare 1
  • mehdi mondali 2
1 Ph.D. Candidate, Department of Mechanical Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of Aerospace Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In this paper, a three-phase micromechanical model of short fiber composites considering interphase is developed to analyze the stress field in aramid fiber reinforced rubber composites. Due to the importance of the interphase in this type of composites, the modified shear-lag model and the imaginary fiber technique have been applied to investigate the load transfer mechanism and stress distribution. The results obtained from the analytical model indicate that the maximum tensile stress is occurred at the center of the fiber, whereas the shear stress of the interface at the end of the fiber reaches the maximum value. In the present model, the mechanical properties of the interphase, such as the elastic modulus, are obtained by averaging the radius-dependent mechanical properties. Also, the effects of the modulus ratio, aspect ratio, interphase thickness and Young modulus on the axial and shear stresses of interface have been investigated. The importance of the present model compared to the previous models is to use of imaginary fiber technique for short fiber composites with a three-phase micromechanics model. Note that the mechanical properties of these composites can be determined by obtaining the distribution of stresses in the matrix. There is also good agreement between the FEM results of full continuum micromechanical three-phase model and the results of the present analytical model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imaginary fiber technique
  • Interphase
  • Rubber composite
  • Stress transfer
  • Short fiber composite