تحلیل سه بعدی خمش صفحات ضخیم قطاع دایره ای مدرج تابعی چندجهته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

سازه، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران

چکیده

در این تحقیق به تحلیل سه بعدی خمش صفحات قطاع دایره‌ای ساخته شده از مواد مدرج تابعی چند جهته پرداخته شده است. خواص ماده می‌توانند در هر سه جهت مختصاتی بر اساس تابع توانی معرفی شده تغییر کنند. معادلات حرکت و شرایط مرزی با استفاده از تئوری الاستیسیته سه‌بعدی بدست آمده است. سپس با استفاده از روش تعمیم‌یافته مربعات دیفرانسیلی، گسسته‌سازی و حل شده‌اند. نتایج عددی برای توان‌های گوناگون ماده مدرج تابعی چند جهته مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که تأثیر جهت تغییر ماده در ورق بر روی مقدار تغییر شکل صفحات ضخیم قطاع دایره‌ای، قابل توجه بوده و بنابراین می‌تواند به عنوان یکی از متغیرهای طراحی در بهینه‌سازی مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به اینکه مسأله مورد بررسی جدید بوده و برای حل آن از تئوری الاستیسیته سه-بعدی استفاده شده است. نتایج بدست آمده در این تحقیق با نتایج حاصل از شبیه‌سازی با نرم افزار آباکوس راستی‌آزمایی شده است و تطابق خوبی را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Three dimensional bending analysis of multi-directional functionally graded annular sector thick plates

نویسنده [English]

  • Mostafa Livani
Department of Aerospace Engineering, Air University of Shahid Sattari, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this paper, the three dimensional bending analysis of a multi-directional functionally graded annular sector plate is considered. The material properties are assumed to be graded in all three spatial directions following introduced power law functions. Governing Equations and boundary equations are derived based on three-dimensional theory of elasticity. The differential quadrature method is employed to discretize and solve the governing equations. Numerical results for different gradient indices are calculated. The results obtained from this research show that the direction of material variation has a noticeable effect on bending of an annular sector plate. In fact it indicates that the direction of material variation in a multi-directional annular sector plate can use as an effective variable for design optimization. Also the results of this paper can be used as benchmark for following studies. Moreover three dimensional bending analysis for an annular sector plate even for a common functionally graded plate (one directional FGM) has novelty and doesn’t considerate in literature. Comparisons are made with the solutions resulted by simulation in ABAQUS and show good agreement. Comparisons are made with the solutions resulted by simulation in ABAQUS and a good agreement was observed between the results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multi-directional functionally graded materials
  • three dimensional elasticity
  • Differential Quadrature Method
  • Bending
  • annular sector plate